NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kosten faunaschade in landbouw geschat op ruim 96 miljoen per jaar

15 april 2013

Voor het eerst zijn de totale kosten én baten van vogels en zoogdieren aan de landbouw in beeld gebracht. Het CLM voerde de studie uit in opdracht van het Faunafonds. De geschatte schade van € 96 mln. is circa 1,5% - 2% van de totale productieopbrengst van € 5-6 miljard.

Uit onderzoek van CLM over de periode 2008-2010 blijkt dat een groot deel van de schade veroorzaakt door beschermde soorten (€ 35,3 mln.) wordt vergoed door middel van tegemoetkomingen in de schade of zogenaamde opvangovereenkomsten via het Faunafonds (€ 10,7 mln.) en Dienst Regelingen (€ 11,6 mln.). Veel schade wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten, waar geen schadevergoeding voor wordt gegeven (35 mln.) of bestaat uit niet-vergoede bijkomende kosten (€ 5,7 mln.). Andere kostenposten betreffen middelen voor schadepreventie (€ 2,7 mln.) en arbeidskosten voor het verjagen van vogels en zoogdieren (€ 17,7 mln.).

Van de beschermde soorten veroorzaken ganzen driekwart van de schade gevolgd door allerlei zangvogels in de fruitteelt, met name mezen en kraaien (13% van de totale vastgestelde schade). De meeste schade vindt plaats in gras (73%), daarna in fruit (13%) en in granen (7%). De tegemoetkoming in schade die het Faunafonds voor deze soorten uitkeert, is gericht op individuele grondgebruikers die schade hebben terwijl ze preventieve maatregelen namen om dit te voorkomen.

Een grote schadepost (eerste ruwe schatting € 35 mln.) wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten, zoals zwarte kraai, kauw, houtduif en konijn. De meeste schade wordt veroorzaakt in graan en fruit met als grootste boosdoeners zwarte kraai en kauw. De hoogte van deze schadepost is opmerkelijk, omdat deze vrijgestelde soorten vrijelijk mogen worden bestreden als zij schade aan landbouwgewassen veroorzaken.

Baten van schadesoorten zijn er ook: meeropbrengst bij granen door lichte ganzenbegrazing en de verhuur van jachtterrein leveren ca. € 1,6 mln. op, circa 2% van de totale geschatte faunaschade. Baten van niet-schadesoorten of baten voor andere sectoren zijn buiten beschouwing gelaten.

Het Faunafonds is het kennis- en adviescentrum voor het beheer van de Nederlandse fauna. Tot zijn kerntaken behoren het verrichten van onderzoek naar faunaschade, het adviseren van het Ministerie van EZ en provincies en het verlenen van tegemoetkomingen bij schade aan gewassen in de landbouw.

De rapportage ‘Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten’ is te raadplegen via: http//www.faunafonds.nl. Op deze site vindt u ook andere onderzoeken naar faunaschade, preventie van schade en het beheer van de Nederlandse fauna.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet