NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitkomsten nieuwe stadsvogelbalans

23 april 2013

Achteruitgang huismus gestopt, spreeuw hard achteruit
De achteruitgang van de huismus in ons land is gestopt, de soort lijkt zelfs licht toe te nemen in de stad. Tegenover het positieve nieuws over de huismus, staat het slechte nieuws over de spreeuw. De soort neemt in de stad in aantal hard af. Dit blijkt uit de nieuwe Stadsvogelbalans van Vogelbescherming Nederland, die vandaag in Eindhoven wordt gepresenteerd. In de Stadsvogelbalans worden de trends van alle broedvogels in de stad weergegeven.

De stadsvogelbalans is samengesteld op basis van telgegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het geeft de meest recente stand van de broedvogels in de stad weer. Van de 63 onderzochte soorten gaan er 20 achteruit en 28 vooruit.

Uit de nieuwste stadsvogelbalans van Vogelbescherming blijkt dat de afname van de huismus is gestopt. In stedelijk gebied laat hij zelfs een lichte toename zien, maar het is nog te vroeg om van herstel te spreken. Opvallend is dat de huismus het in de nieuwbouwwijken goed doet. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de nieuwbouwwijken inmiddels oud genoeg zijn om voedsel en nestgelegenheid te bieden.

Uit de Stadsvogelbalans blijkt ook dat de spreeuw als broedvogel alarmerend hard achteruit, een trend die we ook in andere landen in Europa zien. Met een afname van meer dan 40 procent in de afgelopen twintig jaar komt de spreeuw zoals het er nu naar uitziet op de Rode Lijst voor bedreigde vogels te staan.

Ook parkvogels, vogels die afhankelijk zijn van struiken en groen, zoals de roodborst en winterkoning nemen over de hele linie af. Deze vogels hebben enerzijds last van de strenge winters, anderzijds is er steeds minder plek voor ze in de stad door het verdwijnen van het groen. Watervogels, zoals diverse ganzen- en eenden soorten, doen het over het algemeen goed in de steden.

Vogelbescherming Nederland werkt hard aan beter leefbare stad voor vogels en mensen. Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving wonen voelen zich niet alleen gezonder, uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95 procent van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad. Als sterk verstedelijkt land loopt Nederland hierin voorop, maar vergelijkbare problematiek speelt ook in andere landen.

De Stadsvogelbalans wordt dinsdag 23 april tijdens de Stadsvogelconferentie in The Strip in Eindhoven gepresenteerd.
Tijdens de conferentie komen partijen samen die zich inzetten voor de vogels in de stad. Verschillende steden presenteren er hun project, er is een stadsvogelmarkt en er worden diverse lezingen gehouden over hoe stadsvogels beter beschermd kunnen worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet