NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Handvatten aangereikt voor Handhavingsplannen Natura 2000

26 april 2013

Tijdens de werkconferentie ‘Natuur in de gemeentelijke- en provinciale uitvoeringspraktijk’ van afgelopen donderdag heeft gedeputeerde Rein Munniksma de
‘Handreiking Handhavingsplan Natura 2000’
aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma. De Handreiking biedt de provincies, de handhavers en toezichthouders handvatten bij het opstellen van een handhavingsplan voor de beheersplannen voor Natura 2000-gebieden.

De werkconferentie vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht en was georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Medewerkers van provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) bespraken met elkaar hoe vergunningverlening en handhaving van de omgevings- en natuurwetgeving een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving. Daarbij stond de uitvoeringspraktijk, zoals de aanvraag en beoordeling van omgevingsvergunning, centraal.

Rein Munniksma reikte namens het IPO de Handreiking Handhavingsplan Natura 2000 uit aan staatssecretaris Dijksma. Economische Zaken en IPO willen met de Handreiking de kwaliteit van de Handhavingsplannen op een hoger niveau brengen. Het eindresultaat van het doorlopen van deze Handreiking moet een document zijn waarin een weloverwogen nalevingsstrategie is opgenomen. Een strategie die op een gestructureerde wijze tot stand is gekomen en die gedragen wordt alle belanghebbenden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet