NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO positief over behoud doorzettingskracht in Omgevingswet

6 mei 2013

De provincies zijn over het algemeen positief over de ontwerpversie van de Omgevingswet. Het IPO is verheugd dat een provinciaal interventie-instrument behouden blijft. Dit schrijft het IPO per brief aan minister Schultz (Infrastructuur en Milieu, IenM). Op 23 mei geeft het IPO een definitieve reactie op de wet.

Gelijkwaardige verantwoordelijkheid
De Omgevingswet gaat over het ruimtelijk-economische domein en raakt daarmee precies de kerntaken van de provincies. Het is daarom van groot belang dat provincies ook uit de voeten kunnen met de wet. Dit betekent onder meer een duidelijk omschreven integrale verantwoordelijkheid voor provincies op het regionale niveau. Dit ontbreekt nog in de ontwerpversie van de Omgevingswet en moet verder uitgewerkt worden in de onderliggende wetgeving. De provincies willen daarom betrokken worden bij deze uitwerking.

Interventie-instrument
Om die eigen verantwoordelijkheden in het ruimtelijke domein waar te maken horen provincies te beschikken over sturingsmogelijkheden en doorzettingskracht. Provincies zijn daarom verheugd dat de minister besloten heeft tot het behoud van een provinciaal interventie-instrument in de Omgevingswet. Met dit instrument, vergelijkbaar met de reactieve aanwijzing uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), kan provinciaal beleid richting gemeenten en waterschappen direct en effectief doorwerken. Een werkwijze door middel van interbestuurlijk toezicht Op grond van de bestuurlijke verhoudingen zijn hogere overheden gemachtigd om zich een oordeel te vormen over de wijze waarop lagere overheden aan hen opgedragen medebewindtaken behartigen en om eventueel in te grijpen. (met provinciaal verzoek tot schorsing en vernietiging van een gemeentelijk besluit door de Kroon) is door de provincies ten stelligste afgewezen.

Overige punten
In de voorlopige IPO-reactie vragen de provincies verder aandacht voor borging van de bestaande bestuurlijke verhoudingen met de waterschappen en wordt om duidelijkheid gevraagd omtrent de vervanging van het inpassingsplan (Wro) in het projectbesluit. De volledige IPO-reactie kunt u hiernaast downloaden.

Proces
De komende weken werken het IPO en het ministerie van IeM aan een definitief Afsprakenkader. Ook zullen beide partijen met de VNG overleg voeren over het behoud van een provinciaal interventie-instrument. Op 23 mei stelt het IPO een definitieve reactie vast.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet