NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afspraken over toekomst Amsterdam-Almere-Markermeer

25 april 2013

Rijk en regio zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie RRAAM maken zij afspraken over de ontwikkeling van de regio op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en natuur, om op die manier ook in de toekomst een sterke internationaal concurrerende regio te blijven. Het toekomstperspectief is een uitbreiding van Almere met 60.000 woningen, met als “stip op de horizon” een hoogstedelijke ontwikkeling aan de westkant van de stad, in combinatie met een IJmeerverbinding. Het Markermeer-IJmeer groeit uit tot een omvangrijk natuur- en recreatiegebied, van essentiële waarde voor de aantrekkingskracht van de regio. Dit alles gebeurt via een zogenaamde adaptieve aanpak; zonder gefixeerde einddatum, op basis van concrete marktvraag.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is tevreden: “In het programma RRAAM zijn plannen gemaakt voor de stedelijke ontwikkeling van Almere. Daar horen ook de bereikbaarheid en natuurontwikkeling in het Markermeer-IJmeer bij. Mijn ministerie en regionale overheden hebben dit met marktpartijen en maatschappelijke organisaties op een integrale manier opgepakt: een voorbeeld voor gebiedsontwikkeling in de toekomst.”

Adaptieve aanpak
In de ontwerp-Rijksstructuurvisie wordt bewust gekozen voor een andere manier van gebiedsontwikkeling. Er is niet langer sprake van een blauwdruk, maar van een zogenoemde ‘adaptieve aanpak’. Gefaseerd, stap voor stap, wordt naar het toekomstperspectief toegewerkt. De vraag naar woningen, bedrijfslocaties en mobiliteit bepaalt de ontwikkeling en het tempo. Met deze aanpak is het mogelijk rekening te houden met onzekerheden en verschillende toekomstscenario’s. Oftewel:er wordt meebewogen met de conjunctuur. Het is niet nodig om nu al definitieve keuzes te maken voor de lange termijn (tot 2040).

Toekomstperspectief
Almere ontwikkelt zich in het toekomstperspectief tot een westelijk georiënteerde stad met 60.000 nieuwe woningen en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Almere wordt goed ontsloten. Een IJmeerverbinding met een hoogstedelijke ontwikkeling van Almere Pampus is hierbij “de stip op de horizon”. Als er in Almere circa 25.000 woningen zijn gebouwd ten opzichte van 2010 en er zicht is op de afronding van de tweede fase van Amsterdam IJburg, wordt vervolgonderzoek naar verdere infrastructuurmaatregelen voor de ontsluiting van Almere Pampus gestart. In dat vervolgonderzoek worden meerdere alternatieven voor de ontsluiting meegenomen, met en zonder IJmeerverbinding. Voor het Markermeer-IJmeer is het toekomstperspectief een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) waardoor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving ontstaat met aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden. Henk Mulder, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere: “Met de ontwerp-Rijksstructuurvisie wordt gekozen voor maximale diversiteit; hoge dichtheden in het westen van de stad, in aansluiting op Amsterdam, naar meer landschappelijk wonen aan de oostkant van Almere. In het hart van de stad zal sprake zijn van centrum van (boven) regionale betekenis, met de Floriade 2022 als een belangrijke motor. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, cultuur, sport en economie, wat maakt dat Almere voor vele doelgroepen interessant wordt. Alles bij elkaar heeft Almere de potentie uit te groeien tot de stad van de 21e eeuw. Hier is de fysieke ruimte, hier is ook de pioniersgeest die maakt dat alle lichten op groen staan voor innovatieve stedelijke ontwikkeling.”

Gedeputeerde Flevoland, Jaap Lodders; “Flevoland biedt de ruimte voor deze ontwikkelingen, maar we kunnen het niet alleen. Juist met deze samenwerking kan niet alleen Almere zich verder ontwikkelen, maar zorgen we ook voor een goede ontsluiting van de rest van Flevoland.”

Nu starten
Ook nu al zijn er verschillende maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Zo wordt ongeveer 4 miljard euro geïnvesteerd in de A1, A6, A9 en A10-Oost tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Daarnaast wordt er zo’n 1,4 miljard euro gestoken in het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL). Rijk, Provincie Flevoland en gemeente Almere investeren ook nog eens ieder 47,5 miljoen euro in de stedelijke bereikbaarheid binnen Almere. En er wordt ruim 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor natuurmaatregelen in het Markermeer-IJmeer, waaronder luwtemaatregelen Hoornse Hop en de eerste fase Marker Wadden.

Proces RRAAM
Binnen het programma RRAAM is volgens de Sneller en Beter-aanpak nauw samengewerkt met de regionale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. In 2012 is het brede publiek geconsulteerd op basis van de onderzoeksresultaten uit het programma. Het RRAAM-werk, de groep van maatschappelijke partijen, heeft in maart haar eindadvies uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Hieruit blijkt brede steun voor een adaptieve aanpak onder maatschappelijke organisaties in de regio.

Vervolg
De ontwerp-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer ligt van 7 mei t/m 17 juni ter inzage (www.centrumpp.nl). De definitieve Rijksstructuurvisie zal naar verwachting eind 2013 worden vastgesteld. Meer informatie: www.rraam.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet