NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel akkoord met uitvoering Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

19 april 2013

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Tijdens de Statenvergadering, woensdagavond, ging men akkoord met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de Realisatie-overeenkomst (ROK). "Ik ben blij met dit brede vertrouwen van Provinciale Staten. Hiermee is opnieuw een belangrijke stap gezet in de richting van de uitvoering", aldus gedeputeerde Theo Rietkerk.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bestaat uit twee maatregelen: Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de realisatie van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, inclusief de vaargeul Reevediep (voorheen bypass). De maatregelen worden gecombineerd uitgevoerd. Beide maatregelen zijn noodzakelijk om in de regio Zwolle-Kampen ook in de toekomst de waterveiligheid te kunnen borgen. Zowel de zomerbedverdieping van de IJssel over een lengte van 7,5 kilometer, als de realisatie van de hoogwatergeul ten zuiden van Kampen, zorgen ervoor dat bij extreem hoge water op de IJssel er voldoende ruimte is om het extra water af te voeren. Vanaf 2017 is het Reevediep beperkt inzetbaar om de benodigde waterveiligheid te kunnen realiseren. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid levert daarnaast kansen op voor natuur (400 hectare nieuwe natuur), recreatie (wandelen, fietsen, varen), economie (lokale middenstand), wonen (op termijn nieuwbouw in een waterrijk woonmilieu) en de agrarische sector (agrarische structuurversterking).

Samenwerking
Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst. Daarin liggen de afspraken vast om de uitvoering voortvarend op te pakken. De samenwerkende partijen zijn: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische zaken, de provincies Flevoland en Overijssel, de gemeenten Kampen, Dronten, Oldebroek, Hattem en Zwolle, de waterschappen Groot Salland, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer.

Realisatie
Provinciale Staten hebben ook ingestemd met de Realisatie-overeenkomst tussen het Rijk en de Provincie Overijssel. Beide partijen gaan het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta met de twee maatregelen Zomerbedverlaging en de realisatie van het Reevediep gezamenlijk uitvoeren.

Budget
Provinciale Staten zijn verder akkoord gegaan met een aanvullend budget van 7,1 miljoen euro voor het "provinciale deel" van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Dit budget is nodig, omdat ten opzicht van 2009 prijsindexeringen moeten worden doorgevoerd, door onder meer de verhoging van de BTW van 19 naar 21 procent.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet