NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabantse Investeringsfondsen: samen investeren

16 mei 2013

Brabant wil tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s blijven behoren. Daarom willen Provinciale Staten dat er 4 investeringsfondsen komen op het gebied van energie, innovatie, breedband en natuur.

Met deze fondsen willen zij dat de provincie samen met andere partijen de uitdagingen van Brabant oppakt. De Staten willen zo gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties oproepen mee te investeren in de toekomst van Brabant.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 10 mei 2013 de Staten een uitgewerkt voorstel voorgelegd voor de instelling, inrichting en uitvoering van de investeringsfondsen. Op 24 mei bespreken de Statencommissies het voorstel en geven hierover advies aan de Staten. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten op 21 juni een definitief besluit nemen over het voorstel van GS. Begin 2014 kunnen de fondsen dan operationeel zijn.

Van spaarkapitaal naar werkkapitaal
Met de verkoop van de aandelen van Essent ontving de provincie in 2009 ruim 3 miljard euro. Een deel daarvan (2 miljard) heeft de provincie belegd bij banken. Deze beleggingen leveren de provincie extra inkomsten op. Deze dienen als vervanging van de dividenden die de provincie ontving met haar Essent-aandelen. De extra inkomsten komen weer ten goede aan Brabant. Zo legt de provincie voor realisatie van grote wegenprojecten, 15 jaar lang 50 miljoen euro per jaar opzij uit de opbrengsten van de beleggingen.
Er is dus circa 1 miljard euro beschikbaar voor extra investeringen in Brabant. In 2010 reserveerde de provincie al 276 miljoen van deze ‘Essent-gelden’ voor investeringen in sport, natuur, cultuur, landschap en energie. Zo maakt de provincie van haar spaarkapitaal een werkkapitaal.

Investeringsfondsen
In november 2012 gaven Provinciale Staten aan dat zij een nieuwe investeringsimpuls willen met behulp van investeringsfondsen met de thema’s: innovatie, energie, breedband en natuur. Deze thema’s zijn ontleend aan de ambities uit de Agenda van Brabant.
Met de 4 investeringsfondsen willen Provinciale Staten vanaf 2013 nog eens 475 miljoen inzetten voor de toekomst van Brabant. De bedoeling is dat de provincie meefinanciert en participeert in projecten van anderen, waarvoor investeringen van banken in deze economisch onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn.

De beoogde fondsen op een rij
•Energiefonds Brabant: € 60 miljoen om projecten gericht op energiebesparing of het opwekken van duurzame energie mogelijk te maken.
•Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-bedrijven die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector.
•Breedband infrastructuur fonds Brabant: € 50 miljoen om de aanleg van breedband te versnellen en te zorgen dat alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang krijgen tot snel internet.
•Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verder in te vullen en natuurverbindingen aan te leggen.

Partnerschappen vormen voor investeringen
Provinciale Staten willen met de 4 investeringsfondsen een impuls geven aan de economie in Brabant. Voor extra investeringskracht willen zij dat de provincie meefinanciert met andere partijen. Als ondernemer gemeente of maatschappelijke organisatie kan men straks bij het fonds een businesscase indienen. Het fonds draagt bij medefinanciering altijd voor een beperkt deel bij aan de financiering. De investeringen vanuit de fondsen zijn dus niet de traditionele of gebruikelijke vorm van subsidieverlening.

Revolverende fondsen: geïnvesteerd kapitaal terugverdienen
In de Agenda van Brabant is de ambitie vastgelegd om meer revolverend en innovatief te financieren. Dat betekent dat het kapitaal van de provincie in 3 van de 4 fondsen over een langere termijn zijn waarde behoudt. De provincie krijgt zo haar medefinanciering aan het eind weer terug. Zo worden de publieke middelen optimaal ingezet en kan de provincie steeds opnieuw blijven financieren in verschillende projecten.
Alleen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant geldt deze voorwaarde van revolverendheid niet. Voor de investeringen in natuur en landschap in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) lijkt dit niet realistisch. Wel moeten de investeringen in het groenfonds dezelfde omvang aan cofinanciering hebben.

Uitvoering
GS stellen aan Provinciale Staten voor de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) de uitvoerder te laten zijn van het fondsen die revolverend zijn. De BOM heeft ervaring met het revolverend inzetten van provinciale middelen en met het beheer en uitvoering van investeringsfondsen.

Groen Ontwikkelfonds Brabant
Natuur en landschap in Brabant is van groot belang voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk landschap. Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil de provincie Noord-Brabant samen met externe partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) afmaken en natuurverbindingen aanleggen.

Investeren in het landschap en biodiversiteit
De provincie geeft via het Groen Ontwikkelfonds Brabant het natuurbeleid uit de nota Brabant Uitnodigend Groen invulling en wil zorgen dat in 2027 de totale EHS in Brabant is gerealiseerd. Noord-Brabant wil natuur en landschap in de samenleving verankeren, met een mozaïek van landschappen met regionale identiteiten, gericht op een goed leef- en vestigingsklimaat.

De uitvoering van de EHS zorgt voor een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen en het behoud en herstel van biodiversiteit. Hierin wil het Groen Ontwikkelfonds Brabant investeren samen met maatschappelijke partners, zoals SER Brabant, ZLTO, waterschappen en terreinbeheerder. Vernieuwing, samenwerking, ondernemerschap en participatie zijn daarbij de sleutelwoorden.

Stand van zaken
Gedeputeerde Staten hebben de Staten een uitgewerkt voorstel voorgelegd voor de instelling, inrichting en uitvoering van de fondsen. Op 21 juni 2013 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de instelling, inrichting en de uitvoering van de fondsen. Dan is ook duidelijk hoe dit investeringsfonds wordt ingericht en uitgevoerd en wie dat gaat doen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet