NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland stelt Natuurbeheerplan 2014 vast

16 mei 2013

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het ontwerp Natuurbeheerplan 2014 vastgesteld. In dit plan geeft de provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen zij wil realiseren door de inzet van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Het beschrijft onder meer het bestaande beleid en de doelstellingen voor natuur per perceel en biedt een beschrijving van de subsidiemogelijkheden. Ook zijn in het plan de bestaande en nog te ontwikkelen natuur en landschap aangegeven.

Het Natuurbeheerplan Gelderland omvat een kaartenset die jaarlijks door Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt vastgesteld. Subsidie voor aanleg of beheer kan slechts verleend worden, als het aan te leggen of beheren natuur-/bos-/landschapstypen overeenkomt met de aanduiding van het beheertypen in het Natuurbeheerplan en de terreinen ook voor subsidie in aanmerking komen.

Gelders natuurnetwerk
Het Natuurbeheerplan geeft uitvoering aan de natuurambities van de Omgevingsvisie en de concept-beheerplannen Natura 2000. Door vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones wordt een samenhangend netwerk gevormd: het Gelders Natuurnetwerk (ook wel bekend onder de naam Ecologische Hoofdstructuur). Dit is nodig om gebieden die versnipperd zijn geraakt door de toename van intensief grondgebruik, bebouwing en infrastructuur, zo te verbinden dat planten- en diersoorten kunnen overleven. Alleen voor natuur binnen het Gelders Natuurnetwerk is subsidie beschikbaar.

Ter inzage
Vanaf 21 mei zijn het ontwerpplan en de kaarten van het ontwerp Natuurbeheerplan 2014 in te zien via de provinciale website www.gelderland.nl/natuurbeheerplan. Het plan ligt tegelijk met de Omgevingsvisie ter inzage. Belanghebbenden hebben de gelegenheid om in de periode van 21 mei tot 2 juli een zienswijze op het ontwerpplan in te dienen. Zij kunnen dit doen via de provinciale website of door een schriftelijke zienswijze in te zenden aan de provincie. Daarnaast worden er op 27 mei, 30 mei en 5 juni informatieavonden georganiseerd, waarbij mensen eveneens in de gelegenheid zijn om een zienswijze in te dienen. Daarna komen er nog drie inloopspreekuren voor belanghebbenden. De data daarvoor worden bekend gemaakt via deze website.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet