NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Consultatieronde Waddenvisie van start

8 mei 2013

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben een voorontwerp van een interprovinciale Waddenvisie opgesteld. Aanleiding is de wens om de kwaliteit van het Waddengebied gezamenlijk te beschermen en te ontwikkelen. Belanghebbenden zoals overheden, natuurorganisaties en waterschappen wordt gevraagd hun mening te geven op dit voorontwerp. Reacties worden meegenomen in het vervolgproces. De Waddenvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de drie Provinciale Staten.

Met de Waddenvisie willen de drie provincies de kwaliteit van het Waddengebied verhogen. Daarnaast wordt meer harmonie gebracht in het beleid voor het Waddengebied. De Waddenvisie is ook een richtlijn voor toekomstige beleidskaders, structuurvisies en uitvoeringsagenda’s. Ook is de visie het kader voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. Dit fonds is in 2012 gedecentraliseerd naar de drie provincies.

Belanghebbende organisaties in het Waddengebied ontvangen het voorontwerp Waddenvisie ter consultatie. Met de gemeenten uit het Waddengebied wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. Gedeputeerde Tineke Schokker: “Met het voorontwerp Waddenvisie hebben we een gezamenlijke visie in handen van de drie provincies. De reacties en meningen van alle betrokkenen uit het Waddengebied zijn essentieel. Daarmee komen we gezamenlijk tot een rijke Waddenzee en meer ontwikkeling van recreatie, toerisme en economie in dit gebied.”

Organisaties krijgen tot 7 juni de gelegenheid om schriftelijke reacties te geven. In het najaar van 2013 vindt besluitvorming door de drie Provinciale Staten plaats.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet