NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

GS Gelderland willen komende jaren 26,7 miljoen in WaalWeelde investeren

23 mei 2013

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland stelt Provinciale Staten voor 26,7 miljoen euro beschikbaar te stellen om zes projecten uit het programma WaalWeelde de komende vier jaar te realiseren. Het Statenvoorstel staat op woensdag 12 juni op de agenda van de verschillende Statencommissies.

In totaal gaat het om negen projecten, waarvan de provincie er zeven voor haar rekening neemt. Het Rijk draagt 30 miljoen euro bij aan de projecten Heesseltsche Uiterwaarden en Hurwenensche Uiterwaarden.

Projecten
Tussen nu en 2017 worden de onderstaande projecten opgepakt.

Projecten door derden, met subsidie van de provincie:
•Oosterhoutsche Waarden - gemeente Nijmegen
Natuurontwikkeling door graven geul en verondiepen van plassen en realiseren van stedelijke uitloop in het verlengde van de dijkteruglegging Lent.
•Loenensche Buitenpolder - Staatsbosbeheer
Impuls natuurwaarden en beleefbaar maken van landschappelijk waardevolle strangen en cultuurhistorische elementen.
•Fluvia Tiel - gemeente Tiel
Kwaliteitsverbetering Tiel-Oost door realisatie waterkerend landschap (Deltadijk), natuurontwikkeling en aantrekkelijk uitloopgebied. Op de langere termijn ook ruimte voor andere functies binnendijks.

Provinciale projecten, met inzet van de Dienst Landelijk Gebied:
•Gendtsche Polder
Kwaliteitsimpuls oeverwal door herinrichting van het gebied, sloop bebouwing en natuurontwikkeling.
•Stadswaard
Natuurontwikkeling en verbetering waterkwaliteit door graven eenzijdig aangetakte geul en verbeteren stedelijke uitloop vanuit Nijmegen (Waalkade-Oost).
•Beuningse Uiterwaarden
Kwaliteitsimpuls door te graven strang met bijdrage aan hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en beleefbaarheid.
Naast de bijdrage aan de bovenstaande zes zogenoemde ‘inrichtingsprojecten’ reserveert de provincie geld voor activiteiten die de beleefbaarheid van de Waal en de recreatie en het toerisme op en langs de Waal bevorderen.

WaalWeelde
In het programma WaalWeelde werkt de provincie samen met vijftien gemeenten aan de Waal en Boven-Rijn, het Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, het landelijke Deltaprogramma Rivieren, het ministerie van Infrastructuur en Milieu. WaalWeelde maakt deel uit van het provinciale programma Gelderse Gebiedsontwikkeling (GGO).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet