NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen werkt beter

30 mei 2013

Op 29 mei hebben de Overijsselse partners -Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Overijssels Particulier Grondbezit, provincie Overijssel, RECRON, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel, VNO-NCW en de Waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht - het akkoord Samen werkt beter" voor een economisch en ecologisch vitale toekomst ondertekend.

Het akkoord is opgesteld onder leiding van de heren Schaap en Verdaas. Zij spreken van een belangrijke en noodzakelijke stap die een nieuw tijdperk inluidt.

Het beleid voor het landelijk gebied is gedecentraliseerd naar de provincies. Het is voortaan aan de provincie Overijssel om het beleid voor de landbouw, de natuur en de regionale economie nader inhoud te geven. Dat kan en wil de provincie Overijssel niet zonder de maatschappelijke partners doen. Echter, het bleek lastig hierover overeenstemming te bereiken. De afgelopen maanden hebben de heren Schaap en Verdaas met de partners gewerkt aan een oplossing. Dit heeft geresulteerd in het akkoord "Samen werkt beter" over de uitvoering van het gedecentraliseerde natuurbeleid. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken partners gaan samenwerken aan een economisch vitaal en mooi Overijssel. De heer Schaap: "Samenwerking levert uiteindelijk voor iedereen meer resultaat op. Geen enkel deelbelang redt het immers op eigen houtje."

Het akkoord bevat afspraken om zowel ruimte te geven aan de ontwikkeling van de landbouw, de recreatie en het overige bedrijfsleven als aan de versterking van de natuur. Belangrijk zijn de afspraken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De uitvoering van de PAS is van cruciaal belang voor het vlottrekken van de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet en voor versterking van de natuurkwaliteit. De partners hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van de ecologische hoofdstructuur en de opgave voor de uitbreiding van de EHS. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zgn. uitwerkingsgebied PAS. Partners hebben afgesproken dat nadere uitwerking moet uitwijzen welk deel van dit gebied een meer natuur gerelateerde bestemming krijgt en welk deel agrarisch blijft. Dat laatste deel wordt dan weer uit de EHS gehaald. De heer Verdaas: "Uiteindelijk gaat het om de economische vitaliteit van de provincie. Zonder de PAS is er immers geen ruimte voor economische ontwikkeling."

De partners hebben onder andere met elkaar afgesproken dat ambities en middelen met elkaar in balans moeten zijn, dat zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de belanghebbenden in de gebieden waar maatregelen genomen moeten worden, dat het belang van de ander ook uitgangspunt is voor het eigen handelen en dat de toekomst inherent onzeker is en daarom niet tot in detail vastgelegd kan worden. Of zoals de heer Schaap het verwoordt: "Je kan alleen kansen pakken met ondernemers als je jezelf die ruimte gunt en niet alles van bovenaf tot in detail vast legt."

Het akkoord is voorzien van een gezamenlijke uitvoeringsagenda die regelmatig herijkt wordt. Er kunnen onderwerpen afvallen of bijkomen. Zo blijft er zicht op de gezamenlijke opgave, kan de provincie zijn regierol goed vervullen en wordt het Provinciale Staten mogelijk gemaakt het politieke debat over de kaders voor de gehele agenda goed te kunnen voeren.

De heer Verdaas: "We hebben veel waardering voor de wijze waarop de partners in Overijssel hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit akkoord. Dat geeft vertrouwen in de toekomst."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet