NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssels Beleidskader Stikstof en Natura 2000 afgekeurd

30 mei 2013

Deze week heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over het Beleidskader van de provincie Overijssel over Stikstof en Natura 2000 voor vergunningaanvragen door veehouderijen. Dit Beleidskader is in april 2008 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, omdat het landelijke toetsingsinstrument voor Natuurbeschermingswet-aanvragen eerder door de Raad van State was afgekeurd. Deze was te algemeen, zo oordeelde RvS vijf jaar geleden. Om deze situatie op te vangen, heeft de provincie toen gekozen voor een meer specifiek toetsingskader waar veehouderijen mee konden werken in hun vergunningaanvraag. Bij het opstellen van dit Beleidskader zijn alle partners uit het veld bij dit onderwerp betrokken geweest. De Raad van State heeft het Beleidskader van de provincie Overijssel afgekeurd.

Beleidskader
Gedeputeerde Staten betreuren deze uitspraak. Met het Beleidskader was de inzet, in goed overleg met betrokken partijen

, om te werken aan een betere situatie voor de natuur en tegelijkertijd ruimte te bieden voor economische ontwikkeling. Dit alles in de verwachting dat per 1 januari 2014 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door het kabinet wordt vastgesteld en in werking treedt.

Oplossing voor lacune
Gedeputeerde Hester Maij: "Wij hebben destijds juist in goed overleg met de partners gekeken naar een oplossing om de lacune die was ontstaan op te lossen, zodat ondernemers weer verder konden. Ik vind het bijzonder spijtig voor alle betrokken partijen dat deze oplossing nu niet haalbaar blijkt." Maij benadrukt dat er zorgvuldig wordt gekeken naar oplossingen voor lopende aanvragen. Op dit moment liggen er nog 14 aanvragen voor een vergunning op grond van het Beleidskader. Deze initiatiefnemers wordt gelegenheid geboden om de aanvraag aan te passen, zodat mogelijk alsnog vergunning kan worden verleend op basis van de mogelijkheden die door de crisis- en herstelwet zijn geboden.

Vergunningverlening
Nu de Raad van State het Beleidskader heeft afgekeurd, kunnen er niet langer vergunningen in behandeling worden genomen die hierop gebaseerd zijn. Reeds verleende, onherroepelijke vergunningen blijven gelden. Vooruitlopend op het in werking treden van de PAS, kunnen alleen nog vergunningen worden verleend die in overeenstemming zijn met het wettelijk kader. Dat wettelijk kader is vastgelegd in de natuurbeschermingswet (in 2010 gewijzigd via crisis- en herstelwet).


De betrokken partijen zijn: Natuur- en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, LTO-Noord, Overijssels Particulier Grondbezit, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet