NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelders Natuurbeheerplan 2014: subsidiemogelijkheden veranderen

22 mei 2013

Heeft u subsidie op natuurbeheer of wilt u dat in de toekomst aanvragen? Neem dan kennis van het ontwerp Natuurbeheerplan 2014.

Het ontwerp Natuurbeheerplan (zie Documenten) (en zie Kaarten en cijfers) beschrijft per perceel de doelstellingen voor natuur en subsidiemogelijkheden voor 2014. Voor iedereen die nu al subsidie hiervoor krijgt of wil aanvragen voor 2014 is het van belang te controleren of dit ontwerpplan uw situatie goed weergeeft, en zo nodig te reageren. Het ontwerp Natuurbeheerplan ligt ter visie van 21 mei tot en met 2 juli.

Betaalbare natuur en landschap
De overheid heeft minder geld beschikbaar voor beheer van natuur en landschap. Het beschikbare geld zet de provincie Gelderland vooral in binnen het Gelders Natuurnetwerk. Dit netwerk van bestaande en nieuwe natuur is de nieuwe invulling van de ecologische hoofdstructuur, die in de Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Omringende grond, die van belang is voor het functioneren van het Gelders Natuurnetwerk wordt Groene Ontwikkelzone genoemd.

Natuurbeheerplan
Het Natuurbeheerplan beschrijft een aantal mogelijkheden per perceel. Zo is te zien of u voor het perceel subsidie kunt aanvragen voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Ook is daarop te zien voor welk type natuur er subsidie beschikbaar is en met welke beheerpakketten. Daarnaast geeft het Natuurbeheerplan aan waar nieuwe natuur en andere kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap mogelijk zijn.

Belangrijkste aanpassingen
Een belangrijke wijzigingen in het Natuurbeheerplan 2014 ten opzichte van het huidige plan is dat alleen nog beheersubsidie beschikbaar wordt gesteld binnen het Gelders Natuurnetwerk. Subsidie voor agrarisch natuurbeheer is beoordeeld op ecologisch rendement. Zo wordt bijvoorbeeld het botanisch beheer van graslanden beŽindigd als er niet voldoende natuur wordt gerealiseerd. Agrarisch natuurbeheer is alleen nog mogelijk voor die percelen die wezenlijk bijdragen aan het Gelders Natuurnetwerk. Landschapsbeheer wordt beperkt tot het Gelders Natuurnetwerk ťn de Groene Ontwikkelzone. Weidevogelbeheer is alleen mogelijk in gebieden met goede resultaten.

Op de kaarten behorende bij het ontwerp Natuurbeheerplan 2014 is te zien welke regeling er per perceel van kracht is en waar subsidie mogelijk is.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet