NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra natuur in Noordwest-Fryslân

17 mei 2013
Noordwest-Fryslân heeft een ‘nieuw’ natuurgebied. Drie losse kleine natuurterreinen van Staatsbosbeheer zijn samengevoegd en uitgebreid tot één gebied van ruim 82 ha.

Vrijdagochtend 17 mei vond in St.-Jacobiparochie de opening plaats. Betrokken partijen waren getuige van de onthulling van de nieuwe naam: ‘Reservaat De Blikken’. Het natuurgebied is een aantrekkelijk leefgebied voor de weidevogels en voor de beschermde bittervoorn en lepelaar.

De uitbreiding van het natuurgebied kwam tot stand dankzij ‘Natuur Plus’ van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute, hierbij gesteund door het Waddenfonds. Het doel van Natuur Plus is om de natuur in Noordwest-Fryslân te versterken waarbij de verbinding met de Waddenzee belangrijk is. Voor vissen (zoet-zoutmigratie) en voor vogels ligt er een duidelijke verbinding met het Wad. Het uitgebreide natuurgebied wordt nu gekenmerkt door graslanden, slenken, natuurvriendelijke oevers, plasdraszones en lepelaarsloten.

Verbeteringen
Het hele gebied heeft één integraal watersysteem met een hoog waterpeil. Dit is gunstig voor foeragerende en broedende weidevogels. Door de plaatsing van vispassages is het gebied toegankelijk voor vissen. Dankzij ‘Natuur Plus’ is ook het reservaat Wide Mar –gelegen boven Stiens- versterkt en toegankelijk gemaakt voor vissen. Daarnaast is het waterecosysteem in een flink deel van de regio verbeterd door het aanbrengen van ecoduikers en vistrappen.

Historisch
Bij de plannen hebben verschillende natuur- en overheidsorganisaties; Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en een klankbordgroep vanuit de Friese Milieufederatie met elkaar samen gewerkt. Afgevaardigden van de verschillende partijen verzamelden zich op vrijdag 17 mei vroeg in de ochtend in de schuur van boerderij Rienks in St-Jacobiparochie. Daar gingen zij lopend en per boot het natuurgebied in om een impressie te krijgen. Hierna waren zij getuige van de opening van het natuurgebied en van de onthulling van de nieuwe naam. ‘Reservaat De Blikken’ verwijst naar de historie van het gebied. Kavels die vroeger binnen het Bildt vanwege de mindere gesteldheid niet te verpachten waren, kregen de naam ‘Blicken’. De in 1509 gegraven Blikvaart refereert aan deze term.

Integraal project Noordelijke Elfstedenvaarroute
De uitbreiding van de natuur is integraal onderdeel van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute. Zowel bij het aanleggen van de vaarroute als bij het deelproject ‘Natuur Plus’ kreeg natuur expliciet aandacht.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet