NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Structuurvisie Wind op land: nu beter is straks sneller

4 juni 2013

Negen natuur- en milieuorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, hebben gezamenlijk gereageerd op de structuurvisie wind op land (SWOL). De organisaties willen snel meer duurzame energie waaronder windenergie. Om dit mogelijk te maken, vinden de organisaties dat het plan op diverse punten veel beter kan en doen zij suggesties om de aanpak van windenergie te verbeteren en te versnellen.

Om windenergie te laten groeien tot de ambitie van 6000 MW in 2020 moet er in Nederland driemaal zoveel windenergie worden opgewekt op land dan nu het geval is. Om dit te kunnen bereiken, is het volgens de organisaties noodzakelijk om op korte termijn aan de slag te gaan met haalbare, concrete locaties waar lokaal draagvlak voor bestaat. Op die manier voorkomen we langdurige en heilloze procedures waardoor de ambitie niet wordt gehaald.

De natuur- en milieuorganisaties stellen het volgende voor:

Laat de burgers profiteren van windenergie
Om mogelijk te maken dat bij elk nieuw windpark ook burgers ervan profiteren stellen de natuur- en milieuorganisaties voor om dat in de energiewet op te nemen.

Investeer in lokaal draagvlak
Het creŽren van draagvlak is de sleutel om de windambitie te kunnen waarmaken. Dat kan door burgers nadrukkelijk mee te laten doen bij de realisatie van de windparken. Dat vraagt om een op maat toegesneden creatief planproces waarin ruimte is voor ideeŽn die vanuit de burgers zelf komen. Het Rijk wordt gevraagd om daarvoor spelregels te maken.

Schrap een tweetal locaties in het IJsselmeer
In het IJsselmeergebied moet meer dan de helft van de Nederlandse windambitie worden gerealiseerd (zie voetnoot 7 in bijgevoegde brief). De organisaties vinden dat niet in verhouding staan tot de belangrijke waarden op het gebied van natuur en landschap in dit gebied. De organisaties roepen op om de beoogde locatie Noordoost IJsselmeer en de locatie Houtribdijk te schrappen. Het is heel risicovol om daar windmolens neer te zetten vanwege de verwachte gevolgen voor vogels en vanwege de strijdigheid met het Rijksbeleid voor de Waddenzee, Natura 2000 en het IJsselmeer. De ambitie van 6000 MW in 2020 zal dan niet worden gehaald.

Verbeter de planvoorbereiding
De planvoorbereiding schiet volgens de organisaties ernstig tekort. Cruciale punten op het gebied van de invloed op natuur en radarverstoring zijn niet of nauwelijks onderzocht. Hierdoor is de kans groot dat vele locaties tijdens de verdere planvoorbereiding sneuvelen. Door nu een goede voorbereiding te treffen, wordt de tijd die daarmee gemoeid is straks dubbel en dwars ingehaald. Bovendien wordt de kans op het behalen van de ambitie vergroot en neemt de overheid haar doelstellingen op het gebied van natuur en landschap serieus.

Meer informatie in de brief van de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet