NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Samen verder aan de slag met de EHS'

30 mei 2013

Gedeputeerde Staten van Overijssel zenden het Statenvoorstel ‘Samen verder aan de slag met de EHS' aan Provinciale Staten (PS). Dit voorstel geeft de kaders aan voor de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). GS stellen aan PS voor € 330 mln gefaseerd vrij te maken voor de uitvoering. Met dit Statenvoorstel is Overijssel klaar om na de invoering van de PAS op 1 januari 2014 weer vergunningen voor gewenste economische ontwikkelingen af te geven.

Het akkoord ‘Samen werkt beter' heeft GS verwerkt in dit voorstel. De begrenzing van de EHS is aangepast. Zo zijn gebieden waarvoor draagvlak is en waaraan de partners ook financieel bijdragen alsnog in de EHS opgenomen. De kosten van de totale EHS opgave kunnen worden gedekt uit provinciale en rijksmiddelen, waaronder de € 200 mln die het Rijk jaarlijks landelijk extra beschikbaar stelt.

Gedeputeerde Hester Maij (Landelijk gebied en Culturele Infrastructuur): "De omvang van de EHS, de financiele kaders en vooral ook de manier van samenwerken, geven we in dit voorstel aan. De provincie gaat, zodra Provinciale Staten dit voorstel hebben vastgesteld, samen met haar partners aan het werk om de plannen te realiseren met een gemeenschappelijk uitvoeringsagenda die we in komende periode samen gaan invullen. Samen de schouders eronder, daar gaat het nu om!" Dit alles in lijn met het akkoord ‘Samen werkt beter' dat met de partners is afgesloten.

Het akkoord ‘Samen werkt beter' is onder aanvoering van Sybe Schaap en Co Verdaas tot stand gekomen tussen alle partners die betrokken zijn bij de Ecologische Hoofdstructuur in Overijssel. De partners zijn Landschap Overijssel, LTO Noord Overijssel, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel (NMO), Natuurlijk Platteland Oost (NPO), Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), RECRON, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlandse Gemeenten Overijssel (VNG Overijssel), VNO-NCW Middel (Overijssel), Waterschap Groot Salland, Waterschap Reest en Wieden, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Velt en Vecht.

GS willen de samenleving betrekken bij de uitvoering en groen ondernemerschap en initiatieven vanuit de markt mogelijk maken. De realisatie van natuurdoelen gaat zo veel mogelijk samen met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven. Voor het uitwerkingsgebied PAS geldt dat de nadere uitwerking moet uitwijzen welk deel van dit gebied een meer natuur gerelateerde bestemming krijgt en welk deel agrarisch blijft. Dat laatste deel wordt dan weer uit de EHS gehaald. In de gebieden zal ruimte zijn voor maatwerk, waarbij lokale betrokkenheid van agrariërs en andere belanghebbenden voorop staat. De gewenste gebiedsgewijze aanpak gaat de provincie in overleg met de partners verder uitwerken.

Het Statenvoorstel ‘Samen verder aan de slag met de EHS' wordt naar verwachting op 3 juli in Provinciale Staten besproken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet