NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland en gemeente stappen uit klankbordgroep schaliegas

1 juli 2013

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Noordoostpolder zijn uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek gestapt. De reden hiervoor is dat de klankbordgroep niet inhoudelijk kan meepraten over de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland. De provincie Flevoland staat achter het besluit van de gemeente Noordoostpolder om uit de klankbordgroep te stappen.

Samenstelling klankbordgroep
De gemeente Noordoostpolder nam deel aan de klankbordgroep, mede namens de provincie Flevoland omdat er in de Noordoostpolder aanvragen zijn ingediend voor proefboringen. De provincie Noord-Brabant nam, mede namens de provincies Limburg en Zeeland, deel aan de klankbordgroep omdat ook daar aanvragen zijn ingediend. De klankbordgroep bestaat verder uit een aantal partijen die direct of indirect zijn betrokken, zoals Vewin, Milieudefensie, de gemeente Boxtel en de Nogepa (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).

Eindrapport geheim
Het Ministerie van EZ laat op dit moment de mogelijke risico’s en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas onderzoeken. De leden van de klankbordgroep kregen eind vorige week te horen dat het concepteindrapport uitsluitend ter beschikking wordt gesteld als hiervoor een geheimhoudingsverklaring zou worden getekend. Het eindrapport wordt in september aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor die tijd zou de klankbordgroep in haar laatste vergadering slechts een mondelinge toelichting krijgen op de resultaten en achtergronden van het onderzoek. De discussie over de winning van schaliegas vraagt een transparant proces en deze werkwijze, het opleggen van geheimhouding, past niet bij een open debat over dit gevoelige onderwerp. Het rapport zou oorspronkelijk op 1 juli klaar zijn maar deze deadline wordt nu niet gehaald.

Risico's bij winnen
Provinciale Staten hebben onlangs de nota 'Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017' vastgesteld. Over schaliegas staat letterlijk in deze nota: "De ondergrond van Flevoland wordt niet benut voor het opsporen en winnen van aardgas uit onconventionele voorkomens (zoals schaliegas), vanwege de risico’s die gepaard gaan met het opsporen en winnen ervan".

Zoetwaterreservoir
Los van de uitkomst van het rapport van het ministerie van EZ, heeft Flevoland een aantal argumenten die specifiek voor onze provincie zijn en pleiten tegen het boren naar schaliegas. Flevoland ligt volledig onder de zeespiegel. Dat maakt het gebied kwetsbaar op het gebied van veiligheid. In de ondergrond van onze provincie ligt het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. Het agrarische aandeel in de Flevolandse economie is groot en dat maakt de bodem kwetsbaar.

Voorop met duurzaamheid
Ten slotte loopt de provincie Flevoland al voorop als het gaat om duurzame energie en de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook in de nota 'Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond 2013-2017' worden mogelijkheden geboden voor het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het toepassen van geothermie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet