NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Haringvlietsluizen in 2018 op een kier

20 juni 2013

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft in overleg met betrokken partijen een principebesluit genomen om de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier te zetten. Met het Kierbesluit voldoet Nederland aan internationale afspraken over vismigratie. Betrokken partijen leggen de afspraken over medefinanciering nog voor aan hun achterban.

Draagvlak
Dat schrijft minister Schultz vandaag in een brief over Waterkwaliteit aan de Tweede Kamer. “Ik ben verheugd dat er nu een principebesluit ligt. Ik heb in overleg met het waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf, de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Bernisse en de provincie Zuid-Holland vastgesteld dat er draagvlak is voor de compenserende zoetwatermaatregelen.” Uiterlijk in het voorjaar van 2014 zal de minister de uitvoeringsovereenkomst ondertekenen. De kosten van het Kierbesluit zijn nu geraamd op 75 miljoen euro, het waterschap en Evides stellen voor het einde van het jaar verder uitgewerkte kostenramingen op.

Trekvis
In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietdam van zee afgesloten. Dit heeft grote gevolgen voor de migratie van trekvis. Als een beperkt deel van de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier worden gezet, kunnen trekvissen als zalm, zeeforel en glasaal de stroomgebieden van de Rijn en Maas wel bereiken.

Zoet water
Door het Kierbesluit wordt alleen het westelijke deel van de Haringvliet zout. Daar gelegen inlaatpunten van het waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf moeten naar het oosten worden verplaatst, zodat het gebruik van zoetwater uit het Haringvliet niet verandert. Bij een lage afvoer van de rivier gaan de sluizen bij vloed weer dicht en wordt het Haringvliet ‘zoetgespoeld’. Minister Schultz heeft met betrokken partijen afspraken gemaakt over het verplaatsen van de punten waar het waterschap en Evides water innemen. Omdat de aanvoer van water verbetert, wil het waterschap Hollandse Delta 1,2 miljoen euro bijdragen aan de maatregelen op Voorne-Putten. Op Goeree-Overflakkee komt de bijdrage van het waterschap en Evides op respectievelijk 1,58 miljoen en 1,5 miljoen euro.

Kwaliteit
Minister Schultz constateert in haar brief dat de huidige kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater voor de meeste gebruiksfuncties voldoet. Er is nog wel een opgave voor de natuur en alertheid is geboden om het water geschikt te houden voor de bereiding van drinkwater. Schultz onderschrijft de ambitie van de Europese Kaderrichtlijn Water: schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De minister prijst het werk van de waterbeheerders. “Ik ben tevreden dat de uitvoering van deze maatregelen in deze economisch lastige periode zo goed vordert.” Schultz verwacht dat het tot 2027 duurt voor aan álle doelen wordt voldaan. Door sommige diffuse bronnen kunnen nog lange tijd stoffen in het water terecht komen. Bovendien biedt spreiding over de tijd kans om maximaal synergie te behalen met andere opgaven. De minister benadrukt dat schoon water een gezamenlijke opgave is van het Rijk, de regionale overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen, andere Rijn- en Maasoeverstaten en de Europese Commissie.

Deltafonds
Minister Schultz wil de uitgaven voor verbetering van de waterkwaliteit overhevelen naar het Deltafonds. Op deze manier worden alle wateropgaven in Nederland uit één fonds betaald en kan synergie worden behaald. Schultz: “Nevengeulen in de grote rivieren dragen bij aan de veiligheid, maar zijn ook heel belangrijk voor de verbetering van de ecologische en ruimtelijke kwaliteit. Ook is de problematiek van de beschikbaarheid van water onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit daarvan.” De minister benadrukt dat binnen het Deltafonds transparant blijft welke budgetten zijn gereserveerd voor bescherming tegen het water, de zoetwatervoorziening en de maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet