NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheid en bedrijfsleven gaan voor hout uit duurzaam beheerd bos

20 juni 2013

Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer die vandaag in Den Haag is ondertekend. Maar liefst 27 partijen slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal.

In de Green Deal hebben alle partijen vastgelegd hoe ze het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen bij hun eigen leden of achterban gaan promoten. Dit varieert van bewustwording tot kennisoverdracht over praktische zaken als certificering en concrete monitoring van resultaten.

Duurzaam bosbeheer is van groot belang voor het behoud van onze biodiversiteit. In duurzaam beheerde bossen is er geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer hout geoogst dan er weer bijgroeit. Hout blijft dan altijd beschikbaar als hernieuwbare grondstof en de economische positie van bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk zijn wordt beter beschermd. De Green Deal maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geven, in samenwerking met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, uitvoering aan deze agenda. Op die Uitvoeringsagenda staan zestien acties om de synergie tussen economie en natuurlijk kapitaal te bevorderen.

De rijksoverheid ondersteunt houtproducerende landen bij het tegengaan van illegale houtkap en het bevorderen van de handel in legaal hout. Met de Green Deal wil de overheid een extra impuls geven aanhaar beleid op het gebied van duurzaam inkopen van hout. Staatssecretaris Wilma Mansveld: “Veel van het hout dat in Nederland wordt gebruikt komt van buiten Nederland. Daarmee zijn die bossen ook ons milieu, waar we zorg voor moeten hebben. Deze Green Deal zorgt er voor dat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst van deze mooie groene, hernieuwbare grondstof gebruik kunnen maken”.

Paul van den Heuvel, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen: “We kiezen voor een uiterst praktische aanpak. Belemmeringen die bedrijven of overheden er nu nog van weerhouden om over te stappen op hout uit duurzaam beheerd bos gaan we met elkaar in kaart brengen en vervolgens aanpakken.”

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland: “Door de Green Deal is een relevant netwerk gevormd dat verder kan werken aan het verduurzamen van de houtketen. Knelpunten kunnen wellicht eerder en beter worden opgelost omdat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn”.

Alle partijen rapporteren jaarlijks over uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten. Bij die activiteiten gaat het vooral over meer bekendheid van het belang van het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen. Via een online kennisplatform worden kennis en praktijkervaringen gedeeld.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet