NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderse waterbeheerders goed op schema met uitvoering

14 juni 2013

'Met het uitvoeren van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water liggen we grotendeels goed op schema. Wel is het zo dat sommige maatregelen nog niet helemaal aan de verwachting voldoen.' Die conclusie trekken de waterbeheerders in het deelstroomgebied Rijn-Midden uit een tussentijdse inventarisatie halverwege de planperiode 2009 – 2015.

Elk van de waterbeheerders: Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht, heeft een balans opgemaakt van de eigen opgaven. Inrichtingswerkzaamheden, zoals de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers en het bouwen van vispassages, lopen in grote lijnen volgens de planning. Ook de meeste onderzoeksopgaven zijn afgerond. Voor het oplossen van een aantal lastige knelpunten is waarschijnlijk meer tijd nodig.

Midterm Review
Dit blijkt uit de Midterm Review KRW-maatregelen Rijn-Midden, een tussentijdse inventarisatie van de voor de KRW samenwerkende waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat Midden-Nederland. In dit verslag zijn harde feiten en cijfers verwerkt, maar ook de ervaringen van bestuurders, projectleiders en andere betrokken deskundigen. Het verslag geeft daardoor niet alleen een objectief beeld van de vorderingen die ‘aan Brussel’ worden gerapporteerd, maar ook tekst en uitleg over achtergronden en motieven. De lezer krijgt daardoor inzicht in de oorzaken van knelpunten en de motieven voor alternatieve oplossingen.

Niet in eigen hand
Om een paar van die knelpunten te noemen: het Rijk heeft behoorlijk gesneden in het benodigde budget en daarmee op de middelen om bij te dragen aan vispassages op de grens van regionale en Rijkswateren. Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Zuidzeeland ondervonden lange tijd grote weerstand bij het verwerven van grond voor de herinrichting van beken, weteringen en tochten. En nog een: de waterkwaliteit wordt negatief beïnvloed door vreemde stoffen waartegen de waterschappen en provincies niet zelf kunnen optreden. Voorbeelden van omstandigheden die de regio niet in eigen hand heeft. Het verslag toont creatieve oplossingen om in dit soort gevallen niet bij de pakken te hoeven neerzitten.

Voorsprong
Tegenover de lastig te hanteren knelpunten zet het verslag de opgaven waarvoor de waterbeheerders van Rijn-Midden meer hebben gedaan dan aan Brussel was beloofd. Voorbeelden zijn: vispassages in niet voor de KRW aangewezen water, of meer kilometers natuurvriendelijke en duurzame oever dan strikt volgens het plan. Bijzonder zijn ook de innovatieve oplossingen die in de plaats kwamen van lastig uit te voeren maatregelen, zoals een slibvang in de bodem van de Voorsterbeek, een experiment dat bij gunstig resultaat zeker elders zal worden toegepast.

Vertrouwen in afronding
De algemene conclusie is dan ook dat de maatregelen waarover de regio zelf gaat, goed zijn opgepakt. Dat geeft een zekere voorsprong die het vertrouwen rechtvaardigt dat Rijn-Midden deze planperiode goed zal afronden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet