NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000-beheerplan voor Zeevang definitief vastgesteld

9 juli 2013

Het beheerplan is op enkele onderdelen aangepast naar aanleiding van de zienswijzen die vorig jaar zijn binnengekomen. Zo zijn in het definitieve beheerplan boerengolf en andere vormen van recreatief medegebruik van agrarische percelen opgenomen en is besloten om nader onderzoek te doen naar de achteruitgang van enkele vogelsoorten, waaronder de goudplevier.

Het beheerplan geeft aan hoe het gaat met de beschermde vogelsoorten in het gebied en of er maatregelen nodig zijn om deze soorten te beschermen. Uit het beheerplan komt naar voren dat het met de meeste soorten goed gaat. Enkele soorten, zoals de goudplevier en de grutto, gaan harder achteruit dan eerder bekend was. Oorzaken hiervoor zijn niet goed bekend. Daarom zal de provincie dit nader laten onderzoeken. Maatregelen zijn vooralsnog niet nodig.

Het beheerplan maakt ook duidelijk of Natura 2000 gevolgen heeft voor bestaande activiteiten in het gebied. In Zeevang blijven alle bestaande activiteiten toegestaan, al is het soms wel onder bepaalde voorwaarden. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden zijn voor beheer- en schadebestrijding van onder andere de grauwe gans die overlast geeft, maar ook beschermd is. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld door de Faunabeheereenheid in overleg met betrokkenen.

Het beheerplan is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van onder meer de LTO, agrarische natuurvereniging, gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en Kamer van Koophandel. Op verschillende momenten is er voor belanghebbenden gelegenheid geweest om hun mening te geven over de inhoud van het plan. In februari 2011 is er een consultatieronde georganiseerd en in 2012 konden zienswijzen worden ingediend. De indieners van een zienswijze krijgen bericht over de definitieve vaststelling.

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Polder Zeevang is het eerste beheerplan Natura 2000 in Noord-Holland dat gereed is. De provincie en het Rijk werken samen om voor alle Natura 2000-gebieden in de provincie een beheerplan vast te stellen. Dit is een wettelijke taak op grond van de Natuurbeschermingswet. Aan de staatssecretaris van Economische Zaken wordt verzocht het beheerplan voor het rijksdeel vast te stellen. Het plan heeft een geldigheidsduur van zes jaar. Aan het einde van deze periode vindt een evaluatie plaats.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet