NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees geld voor herstel Utrechtse natuurgebieden

5 juli 2013

De provincie Utrecht ontvangt ruim 1,6 miljoen euro Europese subsidie voor natuurherstelwerkzaamheden in de natuurgebieden het Noorderpark en Botshol. Het geld wordt ingezet om de kwaliteit van de natuurwaarden in deze bijzondere laagveengebieden te verbeteren en kenmerkende soorten terug te halen.

De Europese commissie stelt het geld beschikbaar uit het LIFE+Nature budget in het kader van het natuurherstelproject New Life for Dutch Fens van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zeven Nederlandse laagveengebieden krijgen een financiŽle impuls om de natuurwaarden te verbeteren. In totaal stelt de Europese Commissie hier 4,2 miljoen voor beschikbaar. Twee van de gebieden liggen op Utrechts grondgebied.

Co financiering
Een voorwaarde van de toekenning van de subsidie was dat de provincie een derde van de investeringen, die in de Utrechtse gebieden gedaan worden, in totaal 4,8 miljoen, meefinanciert. Als verantwoordelijke voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het behalen van de Natura 2000 doelstellingen, heeft de provincie daarmee ingestemd. Botshol en het Noorderpark zijn door Europa aangewezen als Natura 2000 gebied en liggen in de EHS.

Behalve de provincie en de EU participeren ook het rijk en waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de Utrechtse gebieden.

Wat gaat er gebeuren?
De maatregelen in Botshol en het Noorderpark richten zich op het herstel van natuurwaarden. Legakkers worden hersteld en op verschillende plaatsen wordt de voedselrijke bovengrond verwijderd. Ook wordt gebaggerd. Met de herstelwerkzaamheden worden flora en fauna, die van oudsher thuishoren in het laagveengebied, teruggebracht. Denk hierbij aan karakteristieke open wateren met kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruiden. En ook aan de terugkeer van moerasvogelsoorten, unieke insecten en bijzondere graslandsoorten.

Samenwerking
Het project start op 1 juli 2013 en loopt tot eind 2018. De werkzaamheden in de Utrechtse Natuurgebieden worden uitgevoerd door de provincie Utrecht in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de provincie Noord Holland.

EHS en Natura 2000
Natura 2000 is de naam van het Europees netwerk van natuurgebieden, waarin belangrijke flora en fauna voorkomt. De Ecologische Hoofdstructuur is een Nederlands netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin planten en dieren voorrang hebben en worden beschermd. Natura 2000 gebieden liggen in de EHS.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet