NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Belangrijke stap toekomst Hart van de Heuvelrug

10 juli 2013

Met dezelfde ambitie voor het gebied Hart van de Heuvelrug, toch de kosten beperken en de opbrengsten optimaliseren. Voor deze opgave hebben de samenwerkende partners nadere afspraken gemaakt. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Zeist en Soest, en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben hiermee dinsdag 18 juni 2013 ingestemd. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de toekomst van het gebied.

In 2004 gingen 17 partijen de samenwerking aan om ambities op het gebied van natuur, zorg, wonen, werk en recreatie in het Hart van de Heuvelrug te realiseren om hiermee het gehele gebied meer kwaliteit te geven. De afgelopen jaren zijn veel projecten opgeleverd, waardoor die ambities voor een belangrijk deel gerealiseerd zijn. Zo zijn er inmiddels vier ecoducten gebouwd, nieuwe natuur ontstaan, een deel van de woningbouw- en zorgprojecten gerealiseerd en is de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Soesterberg al een heel eind op weg. Enkele (woning)bouwprojecten moeten nog worden opgestart.

Waarom nieuwe afspraken?
De samenwerkingsovereenkomst uit 2004 loopt in juni 2014 af. Niet alle projecten zijn voor die tijd afgerond en daarom was het nodig om nieuwe afspraken over de samenwerking na juni 2014 te maken. Bovendien zijn de tijden veranderd. Onder andere als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld in het soort woningen en het moment van het op de markt zetten van deze woningen.

Afspraken op hoofdlijnen
De colleges van de gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht hebben de nieuwe aanpak op hoofdlijnen bekrachtigd. Bij de totstandkoming van de afspraken zijn de oorspronkelijke ambities van Hart van de Heuvelrug leidend geweest. Drie thema’s staan centraal bij de nieuwe aanpak:

•Kosten beperken
•Opbrengsten optimaliseren
•Integrale aansturing van de realisatie van bouwprojecten (‘rode’ projecten)
Het afsprakenkader is een totaalpakket, waarbij de individuele thema’s elkaar versterken. Dit wordt nog uitgewerkt tot concrete afspraken tussen de betrokken partners over kosten, baten, risico’s en verantwoordelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat het op dit moment geprognosticeerde tekort, groot 10 miljoen euro, welke we middels een resultaatverplichting terug gaan verdienen op de Vliegbasis, door de partners gezamenlijk wordt gedragen. Dit was één van de belangrijkste knelpunten van het programma. Ook de aansturing van het programma is een belangrijk aandachtspunt in het afsprakenkader.

Vervolgproces
Na de zomer worden de afspraken besproken in de gemeenteraden van Zeist en Soest, in Provinciale Staten van Utrecht en het Bestuurlijk Platform van Hart van de Heuvelrug. De betrokken bestuurders willen samen met hen een vertaling maken naar een uitvoeringsplan voor de verdere samenwerking.

Drie partijen
Het uitvoeren van het programma 'Hart van de Heuvelrug' door de 17 partners heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan meer groen op de Heuvelrug en meer ruimte voor wonen, zorg en recreatie. In de nieuwe fase van Hart van de Heuvelrug staan de (woning)bouwprojecten centraal en om die reden focust de toekomstige samenwerking zich meer op de drie partners die zich verbonden hebben aan deze opgaven: de gemeente Soest en Zeist en de provincie Utrecht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet