NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw elan voor Volkerak Zoommeer

28 juni 2013

Donderdag 27 juni ondertekenden overheid, bedrijfsleven en onderwijs de samenwerkingsovereenkomst Waterpoort. Zij zetten zich in voor een nieuw elan voor het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer onder de naam Waterpoort. Wat de regio bindt, is het thema ‘water’.

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. “Waterpoort is een relatief nieuwe naam voor dit gebied”, aldus Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen van Noord-Brabant. “Waterpoort zorgt er voor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.”

Horeca in Benedensas
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats in een nieuwe horecagelegenheid bij de sluizen van Benedensas. De opening hiervan staat symbool voor veel aspecten van de gebiedsontwikkeling Waterpoort. Toerisme en recreatie zijn gebaat bij een horecagelegenheid met bed & breakfast bij de sluizen van Benedensas, een pittoreske locatie. De locatie zelf vormt een verbinding tussen het water van het Volkerak en de Steenbergse Vliet en haar kreken. De overheden, Waterschap Brabantse Delta en Natuurmonumenten hebben meegedacht met het plan van de ondernemer en zodoende gerealiseerd dat de Ecologische Hoofdstructuur een stuk verlegd werd, wat de horeca mogelijk heeft gemaakt.

Relatie stad, water en ommeland
De samenwerking in Waterpoort heeft als doel de relaties tussen stad, water en ommeland via de ‘waterpoorten’ te herstellen. Verder streven de partners nauwere samenwerking na tussen bedrijven, burgers, overheid en onderwijs. Ten slotte is het doel om de regio beter zichtbaarheid te maken in samenhang met de rest van de Zuidwestelijke Delta, Brabantse Wal en de Zuiderwaterlinie. De samenwerking vindt plaats langs thema’s als een zoetwatersysteem, innovatieve landbouw en verbonden forten en vestingen.

Goed leef- en vestigingsklimaat
Brabant behoort tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s. Om die positie te behouden is een goed leef- en vestigingsklimaat nodig. Daarom investeert de provincie in de ruimtelijke samenhang van Waterpoort en acht andere Brabantse gebieden, waar de verschillende belangen en schaalgroottes van ruimtelijke opgaven een evenwichtige, hoogwaardige ontwikkeling in de weg staan. Door ze zó aan elkaar te verbinden dat ze elkaar versterken, worden de kwaliteit en eigenheid van het gebied als geheel vergroot.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet