NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland vraagt hulp voor nieuwe natuur

1 juli 2013

De provincie Flevoland vraagt hulp om aan de slag te kunnen met nieuwe natuur. Nu het dossier OostvaardersWold is losgelaten, presenteert de provincie een plan van aanpak om tot een nieuwe natuurontwikkeling te komen. Ze wil anderen de gelegenheid geven plannen en projecten aan te leveren.

Die anderen zijn: ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en ook gemeenten. Aan de hand van een meetlat zal de provincie in het najaar van 2014 besluiten wat de rangorde van de projecten is. Op dat moment eindigt ook het moratorium, de tijdelijke pas op de plaats in het gebied.

Draagvlak
Het plan van aanpak kan op draagvlak rekenen bij gebiedspartners, zoals Staatsbosbeheer en het Flevo-landschap. Ook met het rijk heeft de provincie voorbereidende gesprekken gevoerd. Gedeputeerde nieuwe natuur Jan-Nico Appelman: “De staatssecretaris (Sharon Dijksma, red.) heeft benadrukt dat de provincie Flevoland de ruimte heeft om zelf het programma vorm te geven. Hierdoor is er een basis voor een hernieuwde samenwerking, waarmee we het verleden kunnen afsluiten. Bovendien sluit onze aanpak goed aan bij het nieuwe rijksnatuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling die beleefbaar, divers en toegankelijk is. Wellicht biedt het programma nieuwe natuur in Flevoland voor de staatssecretaris kansen om te laten zien hoe ze haar eigen beleid wil realiseren.”

Meetlat
Met Staatsbosbeheer en stichting Flevo-Landschap ontwikkelt de provincie een meetlat waarbij niet alleen de ecologische waarde van een nieuw natuurproject een rol speelt, maar ook de belevingswaarde voor de Flevolandse inwoners. Bovendien krijgt natuurontwikkeling in combinatie met ander gebruik, zoals landbouw, recreatie, water of cultuur een streepje voor.

Omdat het OostvaardersWold ooit ook een recreatieve functie voor de stad Almere had, ligt het voor de hand dat in het programma nieuwe natuur een sterk accent op de stedelijke ontwikkeling van Almere blijft liggen.

Moratorium
Nadat het plan van aanpak voor het zomerreces aan Provinciale Staten is gepresenteerd, wordt er in oktober over besloten. Daarna kunnen ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten tussen 18 oktober 2013 en 1 juli 2014 projecten voor nieuwe natuurontwikkeling indienen.

Provinciale Staten besluiten in het najaar van 2014 over de rangorde en uitvoering van projecten. Op dat moment eindigt ook het moratorium voor het gebied OostvaardersWold. Er wordt intussen wel gewerkt aan de verplichtingen om natuur die elders moet verdwijnen, bijvoorbeeld voor de verbreding van een weg, te compenseren in andere gebieden.

Programma Nieuwe Natuur
Het programma nieuwe natuur wordt ontwikkeld naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten van Flevoland om de provinciale inzet op de verbindingsfunctie Oostvaarderswold los te laten. Per motie werd Gedeputeerde Staten vervolgens verzocht een nieuw Flevolandbreed programma te realiseren. Uitgangspunt: de kosten mogen de € 33,9 miljoen niet overschrijden en het accent moet liggen op de natuurontwikkeling dichtbij grotere stedelijke concentraties.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet