NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak stikstof werkt positief uit

3 juli 2013

De sociaal-economische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 op landelijke schaal overwegend neutraal tot positief. De PAS heeft een positief effect op de werkgelegenheid.

Schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid treden niet op; wel neemt de geurhinder af. De effecten van de PAS op het landschap en op ruimtelijke ontwikkelingen zijn verschillend. Dat staat in het rapport 'Sociaaleconomisch perspectief van de PASí dat staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De extra investeringen in de veehouderij leveren naar verwachting een hoger energieverbruik op met name varkensbedrijven. Daarom wordt aanbevolen om bij het aanscherpen van de huisvestigingsmaatregelen het gebruiken van hernieuwbare energiebronnen te bevoordelen boven fossiele energiebronnen, om extra uitstoot van CO2 te voorkomen.

In Nederland zijn meer dan 130 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben. Dat komt door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. De PAS brengt helderheid in de regels waarmee natuur en economie in deze gebieden met elkaar in evenwicht worden gebracht. Daarvan hebben beide profijt.

Het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR gevraagd om de sociaaleconomische effecten van de PAS te evalueren. Deze evaluatie is in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving uitgevoerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet