NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ballast Nedam draagt 150 ha gebied over aan Stichting het Limburgs Landschap

3 juli 2013

Met de overdracht van 150 hectare gebied in de Maasmeander in Roermond aan de Stichting het Limburgs Landschap is vandaag het project ‘Nieuw Leven in de Lus van Linne’ feestelijk van start gegaan. In nauwe samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap, de Gemeenten Roermond en Maasgouw en de bewoners rond het gebied, heeft Ballast Nedam de afgelopen jaren een integraal plan ontwikkeld waarin natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en grindwinning worden gecombineerd. Patrick van der Broeck, gedeputeerde van de Provincie Limburg voor Ruimte en Infra blies de Lus van Linne letterlijk nieuw leven in. Hij liet een kudde van zes Galloway runderen los, die het gebied zullen gaan begrazen.

Het herinrichtingsgebied Lus van Linne in de Maasmeander is door grindwinning in de periode 1920 - 1980 gevormd tot drie plassen met aangrenzend weidegebied. Op de kleilaag groeit voornamelijk gras maar vormt zich geen nieuwe natuur. Na de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 bleek zich wel nieuwe flora en fauna te ontwikkelen. Precies op de plaatsen, die het meest waren beïnvloed door de rivier vormden zich na verloop van tijd spontaan kleine natuurgebiedjes. Dit natuurlijke fenomeen vormde de basis voor het initiatief om in samenwerking met ecologen van de Stichting het Limburgs Landschap een plan te maken om in combinatie met grindwinning de ontwikkeling van biodiversiteit in het gebied te stimuleren en de rivier de Maas meer ruimte te geven.

Ger Frenken, directeur-rentmeester Stichting het Limburgs Landschap: ‘We zien in de praktijk dat de delfstoffensector de laatste decennia een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt bij de planvorming. Werd er vroeger aan het einde gekeken wat er met een project gebeurde, nu is er vanaf de conceptfase al met elkaar opgetrokken. Zo groeide er een voldragen plan met grote potentie. Onze mensen hebben hun vakmanschap kunnen inbrengen zowel qua uitgangspunten als met betrekking tot het vervolgbeheer. Omdat Ballast Nedam ook veel werk heeft gemaakt van overleg met de streek is er draagvlak ontstaan. Het is een grote ingreep, maar we krijgen er iets bijzonders voor terug.’

Ballast Nedam zal het gebied in de Lus van Linne gedurende de komende 15 jaar gefaseerd herontwikkelen tot ruim 200 hectare robuuste, dynamische en soortenrijke riviernatuur. Deze herontwikkeling wordt gecombineerd met de winning van naar schatting 10 miljoen ton zand en grind. Het natuurgebied zal uiteindelijk diverse recreatiemogelijkheden en hoogwaterbescherming bieden. De eerste fase bestaat uit ontgraving van het deelgebied bij de dorpskern van Linnein Maasgouwen transport van toutvenant per drijvende bak naar grindbewerking buiten het projectgebied. Dit deelgebied wordt in 2015 ingericht opgeleverd, vooruitlopend op de rest van het project.De graafwerkzaamheden starten in het najaar van 2013, na de bouwvakperiode.

Willem-Jan Duijnstee, directeur Ballast Nedam Grondstoffen: ‘We dragen de gronden, die we de afgelopen acht jaar hebben verworven nu al over, nog voor de grindwinning is begonnen. Dat doen we om twee redenen. Allereerst is het van belang dat de Stichting het Limburgs Landschap zo snel mogelijk kan beginnen met het beheer van het gebied. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we aan alle betrokkenen vertrouwen uitstralen in het plan en dat we laten zien dat we er na een lange voorbereidingstijd met elkaar nu echt aan de slag gaan.’

Met de verantwoordelijke wethouders Gerard IJff van Roermond en Johan Lalieu van Maasgouwondertekende Ballast Nedam een protocol met de afspraken, die in dialoog met de omwonenden zijn gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Een van die afspraken is dat Ballast Nedam het deelgebied dat grenst aan de dorpskern van Linne als eerste zal aanpakken, vooruitlopend op de grindwinning.Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van de bewoners om de doorlooptijd van overlast gevende werkzaamheden te verkorten.

Door deze werkwijze kan al in 2015 een groot aaneengesloten natuurgebied worden overgedragen. Daarmee wordt een schakel hersteld in de ecologische hoofdstructuur (EHS) die de Lus van Linne vormt tussen nationaal park De Meinweg aan de Duitse grens en de bossen in de Kempen.Dit nieuwe natuurgebied dient meteen als groene coulisse, die de grindwinning en de werkzaamheden in latere jaren grotendeels aan het oog zal onttrekken.

Met het werkgebied natuur creëert Ballast Nedam een balans tussen bedrijfsdoelstellingen en natuurdoelstellingen. Centraal staat de evenwichtige afweging tussen de waarde die natuur levert voor de maatschappij, zoalsgrondstoffen, bescherming, recreatie en woonomgeving en het behouden vande biodiversiteit van flora en fauna. De activiteiten van Ballast Nedam zijn gericht op verantwoord(her)gebruik en beheer van ons landschap, zoals waterbeheer, waterzuivering,grondstoffenwinning en natuurontwikkeling.

Stichting het Limburgs Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die sinds 1931 ruim 8100 ha natuur in bescherming heeft genomen verdeeld over 70 natuurgebieden in heel Limburg. De stichting heeft als doel waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg veilig te stellen door die gebieden aan te kopen en ze vervolgens uitgekiend te beheren.

Samen met collega-organisaties en de overheid heeft de stichting de ambitie om de oppervlakte natuur te vergroten. Gekoppeld daaraan is er het streven om de nu nog geïsoleerd liggende natuurgebieden met elkaar te verbinden. De realisatie van die Ecologische Hoofdstructuur ('Groene Ruggengraat van Limburg') is op dit moment meer dan noodzakelijk om de natuur herstelkansen te bieden.

Het Limburgs Landschap wordt gesteund door een grote groep mensen in en buiten Limburg die Beschermer van Het Limburgs Landschap zijn (de leden of donateurs) en door steun van rijk en provincie en een aantal gemeentes. Daarnaast ontvangt Het Limburgs landschap belangrijke steun bij haar activiteiten van de Nationale Postcode Loterij en andere fondsen en bedrijven.

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet