NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurherstel Westerschelde stap dichterbij

20 aug 2013

Na jaren vertraging, gloort er eindelijk weer wat hoop voor de natuur in de Westerschelde. Vanaf vandaag ligt het ontwerp rijksinpassingsplan dat is vereist voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeland ter inzage. Daarmee komt het broodnodige natuurherstel voor de zwaar aangetaste Scheldedelta een stap dichterbij. Natuurherstel door ontpoldering van de Hedwige is de eerste helft van de afgesproken 600 hectare nieuwe getijde natuur in de Westerschelde. Vogelbescherming Nederland strijdt al jaren voor natuurherstel in de Westerschelde en ziet dit als een belangrijk resultaat voor dit unieke vogelgebied.

Vogelbescherming Nederland is verheugd over deze formele start van het ontpolderingsproces, maar is nog steeds op haar hoede. In het verleden hebben opeenvolgende Nederlandse kabinetten geprobeerd onder de afspraken voor natuurherstel uit te komen. Die mogelijkheid verdwijnt pas als het rijksinpassingsplan definitief is vastgesteld en onherroepelijk is geworden.
Met het ontpolderen van de Hedwige realiseert het kabinet 300 hectare natuurherstel. De helft van de 600 hectare die in totaal is afgesproken in de Scheldeverdragen van 2005. Vogelbescherming blijft zich inzetten dat ook de andere helft wordt gerealiseerd.

Waarom zet Vogelbescherming zich in voor ontpoldering?
De Westerschelde is een internationaal uniek estuarium dat belangrijk is voor honderdduizenden vogels. Maar door de verdiepingen van de vaargeul en talloze inpolderingen is het gebied de laatste decennia ernstig in kwaliteit achteruit gegaan. Er is steeds minder voedsel voor de enorme aantallen vogels die er broeden of voedsel zoeken tijdens de trekperiode. Voor natuurherstel is het noodzakelijk dat het gebied snel meer ruimte krijgt.

Hoe loopt de procedure?
Het rijksinpassingplan is een direct gevolg van het politieke besluit van het huidige kabinet in 2012 om over te gaan tot ontpoldering van de Hedwigepolder ten behoeve van het natuurherstel van de Westerschelde. Het plan verandert de huidige landbouwbestemming van de polder in getijdenatuur en voorziet in alle maatregelen om de ontpoldering te kunnen realiseren. De komende zes weken kunnen er zienswijzen worden ingediend die zullen worden verwerkt in het definitieve rijksinpassingsplan dat naar verwachting eind dit jaar zal worden vastgesteld. Het plan wordt onherroepelijk op het moment dat de eventuele beroepsprocedures bij de Raad van State zijn afgerond in de loop van 2014. Daarna volgt nog een langdurige onteigeningsprocedure tegen de eigenaar van de grond en de feitelijke ontpoldering zal naar verwachting pas in 2016 worden uitgevoerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet