NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herijkte EHS in Zuid-Holland onvoldoende om achteruitgang van natuur te stoppen

3 sept 2013

De provincie Zuid-Holland heeft in een ontwerp herziening van de Provinciale Structuurvisie het nieuwe provinciale natuurbeleid opgenomen. Daarmee legt de provincie de herijkte EHS, de voorgenomen verkleining en versobering van het netwerk van natuurgebieden in de provincie, ruimtelijk vast.

De natuur blijft achteruit gaan
Het doel van de EHS is het stoppen van de achteruitgang van de natuur, het tegengaan van de verdwijnen van planten en dieren uit de provincie. De natuur in Zuid-Holland staat al decennia lang onder grote druk; een kwart van de natuur dreigt uit de provincie te verdwijnen. Vanwege bezuinigingen op natuurbescherming van het Rijk wil de provincie nu een groot deel van de EHS definitief schrappen, terwijl ook de realisatie van de resterende opgave allerminst zeker is. De achteruitgang van de natuur zal op deze manier niet worden gestopt.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft daarom samen met de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap een zienswijze ingediend op de herziening van de structuurvisie. Deze, alsmede een aantal zienswijzen van andere organisaties waarnaar wij in onze brief verwijzen is onderaan dit bericht te vinden.

Internationale verplichtingen
We wijzen de provincie erop dat het met de voorgestelde plannen niet zal lukken om aan de internationale verplichtingen voor natuurbescherming te voldoen. Ook voor Zuid-Holland gelden namelijk de internationale afspraken waaraan Nederland zich heeft verbonden. Volgens die afspraken zouden alle van nature voorkomende planten en dieren een geschikt leefgebied moeten hebben dat goed wordt beschermd.

De EHS moet de achteruitgang van natuur kunnen stoppen
We roepen de provincie op om, ook bij tijdelijke financiŽle tegenwind, vast te houden aan het uiteindelijke doel om de achteruitgang van de natuur te stoppen en te voldoen aan alle internationale verplichtingen. Om daar voor te zorgen is het van groot belang dat nu op korte termijn zo veel mogelijk van de EHS wordt gerealiseerd. Een aantal gebieden en ecologische verbindingen zullen weer terug op de kaart moeten komen, omdat ze van essentieel belang zijn. En we dringen er bij de provincie op aan om alles in het werk te stellen om de resterende EHS-opgave te realiseren in de periode tot 2027.

Betere bescherming van natuurwaarden nodig
Gebieden zullen ook beter moeten worden beschermd tegen ruimtelijke ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van planten en dieren. Ook de gebieden die nog niet meteen onderdeel van de EHS kunnen worden omdat er nu nog geen geld voor is. En de belangrijke weidevogelgebieden in de provincie hebben een sterke bescherming nodig, anders zullen ook de weidevogels uit Zuid-Holland verdwijnen.

De natuur is onmisbaar
De provincie Zuid-Holland heeft al eerder aangegeven een groot belang te hechten aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Behoud van de biodiversiteit is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Alleen als voldoende maatregelen worden genomen om de natuur in de provincie te behouden en beschermen zullen we in de toekomst nog kunnen wonen en werken in een mooie en leefbare provincie.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet