NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming teleurgesteld over begroting Natuur

17 sep 2013

Vogelbescherming Nederland is erg teleurgesteld over de omvangrijke bezuiniging op het Nederlandse natuurbeleid. De bezuiniging van 100 miljoen betekent dat het budget voor natuur in Nederland in drie jaar tijd met bijna 60% is teruggebracht. Er liggen nu juist veel kansen om de natuur in Nederland een impuls te geven. Noodzakelijk gezien de slechte staat waar in de Nederlandse natuur zich bevindt, zoals uit de rapporten van het Plan Bureau voor de Leefomgeving blijkt.

We staan voor de afronding van een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Nederland die tezamen bijdragen aan herstel van onze biodiversiteit. Deze afronding wordt nu uitgesteld. Onder de bevolking en tal van bedrijven is er bovendien een steeds sterkere roep naar ecologisch duurzame vormen van productie, ook in het landelijk gebied waar de natuur het meest is achteruit gegaan. Kansen om deze ontwikkeling te benutten dreigen niet aangegrepen te worden.

Het natuurbeleid beperkt zich de komende jaren feitelijk tot beheer van natuurgebieden en uitvoering van enkele Europese verplichtingen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het grote verlies aan soorten buiten de formele natuurgebieden. Om de dramatische teruggang van vogelsoorten als grutto, veldleeuwerik en patrijs en vele soorten vlinders en bijen te keren zal er ge´nvesteerd moeten worden in de leefgebieden van deze soorten. Door dat nu niet te doen zullen deze soorten verder achteruit gaan en het Nederlandse landschap armer en eentoniger worden. Het is juist dit landschap en de daar voorkomende soorten waar heel veel Nederlanders van genieten.

De bezuinigingen maken het Staatssecretaris Dijksma moeilijker haar eigen visie, om mensen meer te betrekken bij natuur en landschap, uit te voeren. Kleine investeringen in initiatieven van grondgebruiker zoals weidevogelboeren en de tienduizenden vrijwilligers die zich in Nederland inzetten voor natuur leiden tot grote betrokkenheid.

We roepen de staatssecretaris op zich daarom sterk te maken voor een 'innovatie-pot natuur' zodat particuliere initiatieven om te komen tot natuurherstel en ecologische duurzaamheid kunnen worden gestimuleerd en ondersteund. In de dagelijkse praktijk van Vogelbescherming blijkt dat hier enorme kansen liggen om aan natuurherstel in stad, landelijke gebied en de 'formele natuurgebieden' te werken en tegelijkertijd de betrokkenheid van mensen bij natuur te vergroten. Vogelbescherming is blij met de toezegging dat vanaf 2016 de huidige extra bezuiniging ongedaan gaat worden en hoopt dat deze toezegging niet sneuvelt in een volgende bezuinigingsronde.

Vogelbescherming Nederland, mede namens de Nederlandse soortenbeschermingsorganisaties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet