NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelders Natuurbeheerplan 2014: haalbaar en betaalbaar

13 sept 2013

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk is positief over het Natuurbeheerplan 2014 dat Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vastgesteld. 'We hebben als provincie een realistisch plan op tafel gelegd. De doelen zijn haalbaar. Belangrijk is dat we doorgaan met wat effectief is en dat we stoppen met wat niet werkt.

In het plan geeft de provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen zij wil realiseren met behulp van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Per perceel worden het bestaande beleid, de doelstellingen en de mogelijkheden voor subsidie beschreven. Belangrijke aanleiding voor het vaststellen van het Natuurbeheerplan is dat volgens het Natuurakkoord het natuurbeleid vanaf 1 januari 2014 een provinciale verantwoordelijkheid wordt.

Natuurakkoord
Het Natuurakkoord is het akkoord tussen het Rijk en de provincies om het Natuurbeleid vanaf 1 januari 2014 te decentraliseren. Daarmee is het natuurbeleid een provinciale verantwoordelijkheid geworden. Tegelijkertijd heeft het Rijk de ambities voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ingekrompen, met als gevolg een bezuiniging bij deze decentralisatie. In Gelderland heeft dit tot gevolg dat de beoogde uitbreiding van de EHS met de helft wordt gereduceerd. In een overlegtraject met betrokken maatschappelijke organisaties (de ‘Manifestpartners’) zijn concrete voorstellen gedaan hoe de EHS te verkleinen. Deze voorstellen zijn in het Natuurbeheerplan verwerkt.

Betaalbaar
In dit Natuurbeheerplan zijn verder aanpassingen gedaan om de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer voor de toekomst duurzaam, haalbaar en betaalbaar te maken. De subsidiemogelijkheden voor beheertypen met een gering natuurrendement zijn ingeperkt. Centrale vraag is steeds wat een gebied bijdraagt aan de natuurdoelen van Natura 2000, de Kader Richtlijn Water (beide Europse verplichtingen) en het Gelders Natuurnetwerk. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar betaalbare natuur en landschap.

Wijzigingen
Het plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en de 145 zienswijzen die zijn ingediend, hebben in veel gevallen geleid tot aanpassingen. De meeste wijzigingen hebben betrekking op afzonderlijke percelen.

Kaarten
Het Natuurbeheerplan omvat jaarlijks een kaartenset die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Subsidie voor aanleg of beheer kan alleen worden verleend, als het aan te leggen of beheren natuur-, bos- of landschapselement overeenkomt met de aanduiding van het beheertype in het Natuurbeheerplan en het terrein ook voor subsidie in aanmerking komt.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet