NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer en Waterschap bundelen krachten langs Ijssel

17 sept 2013

Waterschap Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer bundelen hun krachten voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en het versterken van de natuurwaarden langs de IJssel. De samenwerking is ingegeven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uitvoering vindt plaats in 2014 en 2015 in de Overijsselse en Gelderse IJsseluiterwaarden.

Doel van de KRW maatregelen is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Een goede ecologische kwaliteit betekent dat het water en de oevers een prettige leefomgeving vormen voor dieren en planten. Om dit te realiseren worden op verschillende locaties langs de IJssel maatregelen getroffen die bestaan uit het graven van geulen en het verwijderen van stenen van de oevers. Met de maatregelen ontstaat een natuurlijke zandige overgang tussen water en land. Zo kunnen vissen en andere dieren gemakkelijk plaatsen vinden waar ze goed kunnen leven en voortplanten. Dit is positief voor de kwaliteit van de terreinen en daarom stelt Staatsbosbeheer terrein langs de IJssel beschikbaar voor de maatregelen. De uitvoering start de eerste helft van 2014. Eind 2015 moeten de maatregelen uitgevoerd zijn.

KRW
KRW is een landelijk programma dat onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt. Het verplicht waterbeheerders om maatregelen te nemen voor de verbetering van de waterkwaliteit. De eisen voor verbetering van de waterkwaliteit gelden ook voor de IJssel. De chemische kwaliteit is al sterk verbeterd in de afgelopen decennia en daar zijn nu geen maatregelen voor nodig. De ecologische waterkwaliteit moet omhoog. Bij de IJssel met name voor stroomminnende vissen en in het water levende kleine dieren als slakken, larven en waterkevers. Waterschap Vallei en Veluwe voert deze maatregelen voor de IJssel voor Rijkswaterstaat uit.

Samenhang andere projecten
Langs de IJssel vinden veel werkzaamheden plaats voor programma Ruimte voor de Rivier. De geulen die in het kader van de KRW worden gegraven hebben een ecologisch doel en vallen niet onder de maatregelen voor Ruimte voor de Rivier. In sommige gevallen trekt het waterschap wel samen op met het programma Ruimte voor de Rivier. Dit om zo efficiŽnt mogelijk te werken en eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ook is er op enkele locaties een koppeling met het programma Stroomlijn dat Staatsbosbeheer uitvoert.

Meer informatie
Meer informatie over KRW IJssel is te vinden de website van Waterschap Vallei en Veluwe. Daar is ook een kort filmpje over KRW IJssel te bekijken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet