NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestuurdersovereenkomst grond voor Natuurnetwerk Nederland

26 sept 2013

Op 5 september 2013 hebben staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies overeenstemming bereikt over de inzet van gronden voor de realisatie van het robuuste Natuurnetwerk Nederland en dat vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Grond. Op 26 september 2013 hebben de gedeputeerden Vitaal Platteland deze bestuursovereenkomst ondertekend. De overeenkomst is een uitwerking van het natuurpact en legt onder meer de afspraken die zijn gemaakt over de gronden van het Bureau Beheer Landbouwgronden, de zogenaamde BBL-gronden, vast. Met deze afspraken krijgen de provincies de mogelijkheid om het instrument grond op een effectieve manier in te zetten om het robuuste natuurnetwerk te realiseren.

Wat houden de afspraken in?
De provincies krijgen de beschikking over alle BBL-oud-gronden (ca. 18.000 ha).
•6.000 ha komt per direct beschikbaar; deze was al toegezegd bij het bestuursakkoord natuur.
•8.000 ha komt vanaf 2016 in 4 tranches van 2.000 ha beschikbaar. Hiervoor is geen aparte evaluatie meer nodig. Wel wordt van de provincies verwacht dat zij aantonen dat de jaarlijkse overdracht nodig is voor de voortgang in de realisatie van het robuuste natuurnetwerk.
•4.000 ha was gereserveerd voor de verkooptaakstelling van het rijk. Deze hectares komen tegen betaling ook ter beschikking van de provincies.
•De provincies betalen het rijk voor de overname van deze gronden een bedrag van € 160 miljoen.
•De verkoop van gronden van natuurorganisaties waarover in het bestuursakkoord natuur afspraken waren gemaakt, komt te vervallen. Dit betreft de 6.000 – 9.000 ha bestaande natuur en de 13.000 ha niet-ingerichte gronden van de terrein beherende organisaties. Wel hebben de natuurorganisaties toegezegd eigen middelen, waaronder grondposities, in te zetten voor de realisatie van het robuuste natuurnetwerk.

Over de onderlinge verdeling van de gronden, de gefaseerde levering van de 8.000 ha en de betaling aan EZ en Drenthe hebben de provincies afspraken gemaakt (zie rapport van de Commissie Jansen-2 'Aanvulling BBL-oud-grond van juni'). De provincie Drenthe heeft een tekort aan BBL-oud-gronden en ontvangt voor de ontwikkelopgave een bijdrage van de andere provincies. De provincie Flevoland blijft geheel buiten deze verdeling.

Met deze afspraken wordt de uitvoering door en voor de provincies eenvoudiger, omdat nu duidelijk is wie zeggenschap heeft over welke gronden. De provincies krijgen in ieder geval het economisch eigendom en daarmee de verantwoordelijkheid voor verkoop en beheer van de BBL-gronden, en daarnaast de mogelijkheid de gronden op eigen naam over te zetten (het juridisch eigendom).
Voor de zogenaamde BBL-nieuw-gronden zijn er geen veranderingen: deze gronden staan geheel ter beschikking van de provincies voor de realisatie van het robuuste natuurnetwerk.
Deze afspraken maken de realisatie van het Natuurnetwerk door de provincies beter werkbaar. Naast de vorige week beschikbaar gestelde middelen, komen nu ook alle BBL-gronden voor de provincies ter beschikking.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet