NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kwaliteit van verkaveling online in kaart gebracht

24 sept 2013

Samen met LTO Nederland en het Kadaster heeft DLG de website www.verkavelenvoorgroei.nl gelanceerd met de unieke, interactieve verkavelingskaarten die de kwaliteit van verkaveling in Nederland laten zien. De lancering heeft op 19 september jl. plaatsgevonden tijdens het symposium ‘Gebied aan tafel, doelgericht ruilen’ bij het Plantion te Ede.

Het is voor het eerst in Nederland dat kaarten de actuele kwaliteit van de agrarische structuur per provincie op deze wijze in beeld brengen. Op plaatsnaam of postcode kan verder ingezoomd worden op de specifieke verkavelingssituatie en de mogelijke kostenbesparing die een verbeterde verkaveling kan opleveren. De beoordeling van de kwaliteit van de verkaveling is gebaseerd op het gemiddelde percentage huiskavel, de gemiddelde oppervlakte van de huiskavel, het gemiddeld aantal veldkavels per bedrijf en de gemiddelde oppervlakte van de veldkavel(s). De informatie heeft nu nog alleen betrekking op de grondgebonden veehouderijen. Samen met de Wageningen University & Research centre (WUR) wordt de laatste hand gelegd aan de akkerbouwcijfers.

Verkavelen voor Groei
Tijdens het symposium heeft het thema ‘Verkavelen voor Groei’ en de nieuwe rol van de overheid centraal gestaan. Ruim 150 bestuurders en ambtenaren van de ministeries EZ en I&M, provincies, waterschappen, gemeenten, terreinbeherende organisaties, LTO-organisaties, gebiedscommissies en wetenschappers van de WUR namen deel aan het symposium en toonden tijdens de interactieve workshops interesse in het thema.

Sneller en goedkoper
Onder de naam ‘Verkavelen voor Groei’ hebben LTO Nederland, DLG en het Kadaster een snelle en effectieve manier van verkavelen ontwikkeld: ondernemers en betrokkenen in het gebied maken zélf het ruilplan voor agrarische structuurverbetering, natuur, water, landschap en andere maatschappelijke doelen. Deze aanpak ondersteunt ondernemers en overheden om sneller en goedkoper te komen tot de optimale combinatie van een economisch rendabele landbouw en de inpassing van overheidsopgaven in het landelijk gebied.

Kostenbesparing
LEI/CBS-cijfers laten zien dat de afgelopen twintig jaar landbouwgronden versnipperen: het aantal percelen per bedrijf neemt toe terwijl de omvang van de percelen – de bewerkbare eenheden - afneemt. Dit kost de sector geld. De versnippering van de percelen zorgt voor hogere bewerkingskosten en dus een hogere kostprijs. Verbetering van de verkaveling levert agrariërs aanzienlijke kostenbesparing op. De besparing kan oplopen tot wel 200 tot 300 euro per jaar per hectare per bedrijf. Voor een agrarisch bedrijf kan dit een jaarlijkse besparing opleveren van duizenden euro’s.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet