NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

High Nature Value farmland in Nederland in kaart gebracht

20 sept 2013

In het Europese landbouwmilieubeleid is High Nature Value farmland (HNV) een erkend begrip voor landbouwgrond met hoge natuurwaarden. HVN wordt binnen dat Europese beleid steeds belangrijker als agro-milieu-indicator, en moet periodiek worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Alterra Wageningen UR bracht de locatie en omvang van HNV in Nederland in kaart.

15% van de gebruikte landbouwgrond in Nederland kan als HNV worden aangemerkt. Het gaat vooral om de weidevogel- en akkergebieden, maar ook om andere landbouwgebieden met biodiversiteitwaarde. Zo kunnen bijvoorbeeld delen van de natte veenweidegebieden en kleinschalige agrarische landschappen van de hoge zandgronden en Limburg onder de categorie HNV worden geschaard.

Biodiversiteitdoelstellingen
Het behoud van HNV is samen met de Natura2000-gebieden belangrijk om de biodiversiteitdoelstellingen (zoals vastgelegd in de Europese biodiversiteitstrategie) te behalen. Het plattelandontwikkelingsbeleid is onder andere gericht op het behoud van HNV en wordt daarop ook gemonitord.

In de toekomst wordt het Europese landbouwbeleid, ook de eerste pijler, steeds meer gestuurd op haar effecten op de omgeving.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet