NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw natuurbeleid: toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

26 sept 2013

Slimme samenwerkingsverbanden, meer focus op natuursystemen, innovatieve manieren om geld te verdienen en de ‘gebruiker’ van de natuur centraal. Dat zijn vier belangrijke kenmerken van het nieuwe natuurbeleid ‘Utrecht, netwerk van natuur' van de provincie Utrecht. Het doel van het nieuwe beleid (Natuurbeleid 2.0 - Utrecht, netwerk van natuur (pdf) ): aantrekkelijke, toegankelijke en betaalbare natuur voor iedereen.

Heide, bos, moerassen, uiterwaarden, graslanden met weidevogels en hoogteverschillen: de natuur in de provincie Utrecht is divers, kwalitatief hoogwaardig en op sommige plekken internationaal van grote waarde.Om dit hoogwaardige niveau te behouden, vraagt de natuur onze constante aandacht.

Door ontwikkelingen in de samenleving, de decentralisatie van taken, de herverdeling van financiële middelen en de wens om de effectiviteit te vergroten, vraagt het huidige natuurbeleid, uit 1992, om vernieuwing. Dat doet de provincie met het nieuwe beleid: Utrecht, netwerk van natuur.

Minder geld, mooie resultaten
Er is minder geld beschikbaar voor natuur en daarom moeten er keuzes gemaakt worden. In Utrecht is de natuur echter één van de belangrijkste vestigingsfactoren. Daarom trekt de provincie Utrecht, naast de Rijksbijdrage, de komende 4 jaar circa 200 miljoen euro uit voor verbetering van het landelijke gebied, waarvan een belangrijk deel bedoeld is om onze natuurdoelen te realiseren.

Gedeputeerde Bart Krol
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied, Bart Krol:”We trekken niet alleen onze portemonnee. Met ons nieuwe natuurbeleid nemen we verantwoordelijkheid, maar we leggen die ook nadrukkelijk bij maatschappelijke partners en burgers. Beleefbare en beltaalbare natuur is belangrijk voor iedereen, maar dan mogen we er ook wat voor terugvragen. Bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkingsverbanden of nieuwe vormen van financiering. Samen genieten van onze mooie en toegankelijke natuur, vraagt van iedereen een beetje inspanning.

Het grotere geheel
De focus van het beleid komt te liggen op grote natuursystemen. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de ruggengraat van het Utrechtse netwerk van natuur. In de EHS werkt de provincie – onder andere via het Akkoord van Utrecht van juni 2011- aan behoud en de bescherming van bestaande natuurgebieden en aan de realisatie van nieuwe gebieden. Voorheen werd bij de realisatie van nieuwe natuur in exacte aantallen hectares bepaald welk soort natuur er moest komen of welke individuele planten en dieren daar bij hoorden. Een minder hoog detailniveau vergroot de kansen om de natuur op praktische en efficiënte wijze in te richten en te beheren.

Beleefbaar en toegankelijk
De provincie vindt het belangrijk dat de natuur toegankelijk en beleefbaar is voor iedereen. Natuur en recreatie gaan, waar mogelijk is, hand in hand. Een slimme ‘zonering’ (bundeling van toeristische plekken en routes) maakt het mogelijk om mensen de natuur te laten beleven en tegelijkertijd kwetsbare gebieden te ontzien. Uit de enquête onder de inwoners van de provincie Utrecht blijkt wat mensen belangrijk vinden: nabijheid, variatie, rust, toegankelijkheid en zichtbaarheid. Daar sluit het nieuwe natuurbeleid goed op aan.

Op 4 november 2013 wordt het nieuwe natuurbeleid ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet