NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voldoende geld en ruimte voor natuur in Utrecht

24 sept 2013

Het rijk en de provincies hebben nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering van het natuurbeleid. Dankzij de afspraken heeft de provincie Utrecht voldoende geld en grond om de natuurdoelen te realiseren. De provincie neemt onder meer ruim 1.000 ha grond over van het rijk. Voor de inrichting en het beheer van deze gronden en van gronden die de provincie al in eigendom had, krijgt Utrecht jaarlijks ruim 18 miljoen euro rijksgeld.

Dat is de Utrechtse uitwerking van de afspraken uit het Natuurpact en de Bestuursovereenkomst Grond, die de gezamenlijke provincies met het rijk en met de maatschappelijke partners hebben gemaakt. Dit Natuurpact is op 18 september gepresenteerd. De provincies hebben vanaf 2012 de verantwoordelijkheid om, samen met de maatschappelijke organisaties, het natuurnetwerk (voormalige Ecologische Hoofdstructuur) te realiseren. De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken.

Utrechtse doelen
Utrecht wil tot en met 2027 nog ruim 1500 ha nieuwe natuur realiseren. Daarmee komt de Utrechtse bijdrage aan het robuuste natuurnetwerk op totaal 31.500 ha te staan. Om dit te bereiken heeft de provincie goede afspraken gemaakt met de natuurpartners, zoals blijkt uit de afspraken uit het Akkoord van Utrecht en uit de brede steun voor het nieuwe natuurbeleid van de provincie Utrecht. Met deze nieuwe afspraken zal de provincie Utrecht ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en het bereiken van internationale natuurdoelen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet