NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Op voorhand ontheffing bestrijden steenmarteroverlast

19 sept 2013

Gemeenten en Dierenbescherming krijgen op voorhand ontheffing om de overlast van steenmarters te bestrijden. Dit hebben Gedeputeerde Staten op 17 september 2013 besloten met de vaststelling van de beleidsnotitie Bestrijding steenmarteroverlast. In deze notitie is de aanpak en werkwijze van de provincie Gelderland van steenmarteroverlast uitgewerkt.

De steenmarter is een beschermde diersoort die regelmatig schade veroorzaakt aan gebouwen en voertuigen. Ter bestrijding van deze overlast heeft de schadeondervinder vaak de wens om dieren te doden of vangen of de vaste verblijfplaatsen te verstoren. Voor deze handelingen was tot nu toe per geval een ontheffing nodig in het kader van de Flora en Faunawet.

Snel optreden
In geval van overlast door herhaaldelijk verblijf van steenmarters is het van belang snel te kunnen optreden. In de ontheffing is aangegeven welke maatregelen er in bepaalde situaties toegestaan zijn. Vaak zal het mogelijk zijn gebouwen ontoegankelijk te maken wanneer steenmarters niet aanwezig zijn. Bij zware overlast wordt ontheffing verleend de dieren te vangen en in de directe omgeving los te laten. Verstoring en vangen moet altijd gepaard gaan met ontoegankelijk maken van het gebouw en het plaatsen van een kunstverblijf in de directe omgeving.

Overlast
In Oost-Gelderland treedt met enige regelmaat steenmarteroverlast op. Wanneer dieren zich vestigen in een woning of ander gebouw gaat dat gepaard met schade aan isolatie- en afwerkmateriaal, lawaai- en geuroverlast. Bij voertuigen gaat het om beschadigde kabels. Bij de slachtoffers wordt deze schade vaak als zeer aangrijpend ervaren. Steenmarteroverlast wordt voorkomen door gebouwen goed af te sluiten en voertuigen binnen te zetten of andere afweermiddelen te gebruiken.

Eerdere situatie
Voor het bestrijden van overlast moest eerst per geval een ontheffing voor het verstoren van deze beschermde diersoort aangevraagd worden. Voor de afgifte van zo’n ontheffing is enige proceduretijd nodig. Deze wachttijd was in acute overlastsituaties niet gewenst.

Enquête
In 2012 is een enquête gehouden over steenmarteroverlast bij gemeenten. Uit de enquête blijkt dat er jaarlijks in totaal zo’n 150 klachten over steenmarters binnenkomen, en ook naar schatting 100 tot 150 gevallen van schade aan auto’s.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet