NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland verkennen samenvoeging koepelorganisaties

4 okt 2013

De koepelorganisaties Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen werken de laatst jaren intensief samen op het gebied van belangenbehartiging van natuur, landschap, erfgoed & burgerparticipatie. De op elkaar aansluitende en deels overlappende agenda’s van de koepels maakt dat mogelijk en logisch. Nu, als gevolg van bezuinigingen de aandacht en zorg voor het Nederlands landschap onder druk komt te staan, neemt de urgentie voor samenwerking toe. Om deze redenen is door de landelijke besturen onlangs de intentie uitgesproken om de koepelorganisaties tot één bureau samen te voegen. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel verkend.

De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland vormen de landelijke koepelorganisaties van resp. de 12 provinciale Landschappen en de 12 provinciale stichtingen Landschapsbeheer. De provinciale Landschappen beschermen en beheren gezamenlijk ruim 110.000 hectare natuur. De Landschapsbeheerorganisaties zijn van oudsher gericht op ondersteuning van vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van natuur en landschap. Het aantal groene vrijwilligers telt op dit moment zo'n 67.000. In drie provincies zijn Landschap en Landschapsbeheer ondergebracht in 1 organisatie. Momenteel lopen in 2 andere provincies ook verkenningen naar verregaande samenwerking.

Samenvoeging van de koepelorganisaties, moet leiden tot een stevige inzet voor het behoud van het Nederlands (cultuur)landschap en een krachtige en efficiënte combinatie van terreinen en mensen. Daarmee geven de beide organisaties o.a. invulling aan de uitdrukkelijke wens van dit kabinet om burgers nauwer te betrekken bij de zorg voor hun directe leefomgeving.

Naar verwachting is de verkenning binnen enkele weken afgerond.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet