NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoering Natuurbeleid: vertrouwen in provincies

4 okt 2013

Op dinsdag 1 oktober heeft de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) gesproken over de ontwikkelingen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Staatssecretaris heeft haar vertrouwen in de provincies uitgesproken en gewezen op de heldere afspraken tussen rijk en provincies, neergelegd in het Natuurpact.

Voortgang
Aan het einde van het jaar zal de Kamer ge´nformeerd worden over de wijze waarop de voortgang van het Natuurpact zal worden gemonitord. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal betrokken worden bij de evaluatie. Tijdens het overleg werd benadrukt dat de planologische begrenzing een zaak van de provincies is. Deze zal zoals afgesproken eind dat jaar zijn afgerond.
De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat de provincies hun ambities met betrekking tot de totstandkoming van de EHS zullen waarmaken. Ze deelde niet de zorgen van een aantal Kamerfracties die er aan twijfelden of de Europese doelstellingen wel worden gehaald.

Op de vraag of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het realiseren van die ambities gaf de staatssecretaris aan dat dit het geval is. Er vindt geen bezuiniging plaats op de in het regeerakkoord vastgestelde 200 miljoen euro per jaar voor natuur, aldus de staatssecretaris. Via de begrotingswet is geborgd dat voor de periode tot en met 2017 gemiddeld 200 miljoen euro per jaar beschikbaar is.

PAS
Op vragen over de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gaf de staatssecretaris aan dat het wetsvoorstel klaar is voor behandeling door het parlement. 'Alles is er op gericht om de datum van 1 januari te halen voor de inwerkingtreding van de PAS maar het moet wel juridisch haalbaar zijn'.

IPO
Ook het IPO ziet het belang van PAS, met name voor de werkgelegenheid. Eerder bracht het IPO een rapport naar buiten van Ecorys waaruit blijkt dat invoering van de PAS 40.000 nieuwe banen oplevert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet