NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rapport werkwijze natuurcompensatie naar Tweede Kamer

26 sept 2013

Het eindrapport van de ambtelijke stuurgroep natuurcompensatie is aangeboden aan de Tweede Kamer. Natuurcompensatie is het compenseren van verloren gegane natuur, bijvoorbeeld ten behoeve van infrastructuur, woningbouw of bedrijvigheid. Tevens bied ik u het Kennisdocument puntensysteem natuurcompensatie en saldering aan, een uitwerking van één van de aanbevelingen van de stuurgroep.

In de stuurgroep natuurcompensatie was een groot aantal bij natuurcompensatie betrokken partijen vertegenwoordigd: provincies, Rijk, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Groenfonds, natuurorganisaties en initiatiefnemers van ruimtelijke projecten. Aanleiding hiervoor was een breed levend gevoel dat verbeteringen in de werking van natuurcompensatie mogelijk was. Zo constateerde de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Bescherming natuurgebieden’ eerder, dat de wet- en regelgeving over natuurcompensatie te weinig richting en ondersteuning gaf aan decentrale overheden, dat er onvoldoende handhaving en toezicht was en dat de wetgeving te complex was.

De stuurgroep adviseert verbeteringen in zowel het beleid als de uitvoering van natuurcompensatie. Sommige verbeteringen zijn gaandeweg het proces reeds gerealiseerd of in gang gezet. Het is aan de in de stuurgroep vertegenwoordigde partijen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Ik verwijs u hiervoor naar de acties uit hoofdstuk 5 van het rapport. Gezien hun verantwoordelijkheid voor dit natuurbeleid liggen de meeste aanbevelingen op het terrein van de provincies.

Een van de concrete uitwerkingen van het rapport is het Kennisdocument puntensysteem natuurcompensatie en –saldering, opgesteld door het Groenfonds. Dit document biedt een handreiking voor het objectiveren van schade en compensatie van natuur door middel van een puntensysteem. In sommige andere landen, zoals Duitsland, zijn hiermee goede ervaringen opgebouwd.

Op dit moment passen de provincies dit puntensysteem toe aan de hand van een aantal concrete projecten. Op basis van de ervaringen hiermee kan het puntensysteem, indien nodig, worden verbeterd.

Later dit najaar zal de Algemene Rekenkamer een rapport over natuurcompensatie aanbieden. Het betreft een zogeheten “terugblikonderzoek’’ als vervolg op het onderzoek uit 2007. Het rapport van de ambtelijke stuurgroep en het kennisdocument zijn aan de Algemene Rekenkamer verstrekt. Zoals te doen gebruikelijk zal het Rekenkameronderzoek een reactie van de betrokken bewindspersonen bevatten. Daarin zal uitgebreider ingegaan worden op het kabinetsbeleid inzake natuurcompensatie en de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet