NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drents natuur- en landschapsbeleid in 2014

7 okt 2013

De provincie Drenthe heeft op een aantal punten haar beleid voor natuur en landschap aangepast. Zo zal in 2014, na de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies, Staatsbosbeheer, als grootste natuurbeheerder in Drenthe, voor het eerst subsidie bij de provincie Drenthe aanvragen. Met grote terreinbeheerders worden prestatieafspraken voor het natuurbeheer gemaakt en agrarisch natuurbeheer wordt voortaan gebundeld.

De ambities voor het beheer van natuur en landschap zijn vastgelegd tussen het rijk en de provincies. De provincies geven in hun nieuwe rol concrete invulling aan deze ambities. Hiermee realiseren we een robuust Natuurnetwerk Nederland, dat de ruggengraat van de natuur vormt. Daarnaast moet de kwaliteit van het Natuurnetwerk Drenthe verbeterd worden. Dit kan door extra inspanningen in natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Tegelijkertijd kunnen daarbij ook water- en milieudoelen in Drenthe gerealiseerd worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Drenthe geeft invulling aan de nieuwe afspraken
De afspraken die tussen het rijk en de provincies zijn vastgelegd heeft gevolgen voor de uitvoering van het Drentse natuurbeleid. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de provincie Drenthe voor 2014 prestatieafspraken maakt met beheerders die meer dan 75 hectare natuur onderhouden. Zij krijgen jaarlijks ÚÚn bedrag waarvan zij alle activiteiten moeten financieren.

EÚn van die beheerders is Staatsbosbeheer. Voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer heeft de provincie Drenthe Landschapsbeheer Drenthe en de Agrarische Natuurvereniging Drenthe benoemd tot gebiedsco÷rdinatoren. Zij gaan het agrarisch natuurbeheer collectief verzorgen en zorgen daarbij voor de benodigde kwaliteit.

Daarnaast is de beheervergoeding voor natuur verder teruggebracht. Waar voorheen 100% van de kosten voor beheer werd vergoed, is dat nu nog 87% en wordt dit in 2014 verder versoberd naar 75%. Voor het agrarisch natuurbeheer zijn de tarieven bevroren. Gedeputeerde Rein Munniksma: "Ik vind het belangrijk dat we goed naar natuurbeheer kijken, wees zuinig op wat je hebt. Met minder geld moeten we de kwaliteit van alle natuur in Drenthe op peil houden."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet