NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Publicatie rapport ‘Heggen langs de grote rivieren’

15 okt 2013

In het programma Stroomlijn verwijdert Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden begroeiing op plekken waar het water het hardste stroomt (de stroombaan). Deze aanpak draagt eraan bij dat bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naar zee kan stromen. Hierbij houdt Rijkswaterstaat rekening met de verschillende waarden van de begroeiing in het gebied in afstemming met de terreineigenaren. Heggen zijn een aparte categorie in de begroeiing van de uiterwaarden en vragen een eigen aanpak.

Dit rapport is het inhoudelijk kader waarmee Rijkswaterstaat in overleg met belanghebbenden een weloverwogen beslissing zal nemen over het behoud of het verwijderen van bestaande heggen. De cultuurhistorische waarden worden hierbij afgewogen tegen het belang van verwijdering van de heggen ten behoeve van de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied. Het stappenplan in dit rapport zal door Rijkswaterstaat worden gebruikt als kader voor het opstellen van ontwerpen voor ingrepen in het rivierengebied voor Stroomlijn.

Staatsbosbeheer stelde het rapport op in opdracht van Rijkswaterstaat vanwege zijn ervaring met het programma Stroomlijn als grote eigenaar in de uiterwaarden en zijn kennis als beheerder van uiterwaarden met heggen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet