NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overzicht wijzigingen in Ganzenakkoord

18 okt 2013

Onlangs hebben de provincies en de Ganzen-7 afgesproken de definitieve inwerkingtreding van het Ganzenakkoord uit te stellen tot 1 januari 2014. Ook zijn er een aantal afspraken gemaakt waarmee enkele regelingen, voor met name agrariërs, zijn gewijzigd. Hierbij een overzicht:

Winterrust gaat in per 1 januari 2014, daarna per 1 november
Provincies en Ganzen-7 hebben afgesproken om in de winter rust te bieden aan de dan aanwezige trekganzen in Nederland. Die afspraak wordt nagekomen doordat provincies in hun regelgeving het gebruik van ondersteunend afschot bij het verjagen van ganzen alleen maar zullen toe staan op kwetsbare percelen, zoals percelen met wintertarwe. Deze regels gaan uiterlijk op 1 januari 2014 in, in sommige provincies mogelijk eerder. Volgend jaar gaan deze regels in alle provincies in op 1 november.

Tegemoetkoming in de schade in de winter
Het IPO zal namens de provincies het Faunafonds opdracht geven om in de maanden november en december 2013, agrariërs niet meer verplichten om maatregelen ter verjaging van de ganzen te treffen, ten einde in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade.
In het ganzenakkoord is afgesproken dat verjaging niet meer verplicht gesteld zou worden in de winter. Nu het akkoord pas op 1 januari 2014, 2 maanden later dan oorspronkelijk gepland, aanvangt zou deze maatregel ook pas later ingaan. De provincies vinden dit echter voor geen van de betrokken partijen wenselijk.

Tegemoetkoming in de winterschade op overjarig grasland
Hoewel overjarig grasland in het ganzenakkoord niet specifiek als kwetsbaar wordt aangeduid kan er wel schade aan ontstaan. Het Faunafonds zal dan ook, na melding, de schade in de eerste snede gras gewoon taxeren en uitkeren op deze percelen. De gebruikelijke regels van het Faunafonds, zoals die over het eigen risico en meldingsplicht, blijven verder bestaan.

Éénmalige regeling voor schade aan oktobergras in Foerageergebieden
Het IPO zal namens de provincies het Faunafonds opdracht geven een éénmalige regeling te treffen voor agrariërs in foerageergebieden die te maken hebben met schade aan oktobergras.Het Faunafonds heeft in 2012 besloten dat er voor schade aan oktobergras geen tegemoetkoming wordt verstrekt. Maar omdat het in veel provincies nog niet is toegestaan ganzen in de foerageergebieden te verjagen wordt nu een regeling getroffen. Deze geldt specifiek voor alle agrariërs wiens grond in een aangewezen foerageergebied ligt, en die het niet is toegestaan om in oktober 2013 ganzen van hun land te verjagen. Deze agrariërs krijgen in het voorjaar van 2014 van het Faunafonds een eenmalige tegemoetkoming ter hoogte van het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag voor oktobergras van de afgelopen 3 jaar. Er wordt dit jaar in oktober dus niet getaxeerd. De betreffende agrariërs hoeven zelf geen verzoekschrift in te dienen bij het Faunafonds.Van deze regeling zijn de leden van ANV ‘de Waddenvogels’ uitgesloten omdat met hen al separaat afspraken zijn gemaakt.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet