NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bijdrage particulier natuurbeheer weer mogelijk

15 okt 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen subsidie voor natuurbeheer beschikbaar. Voor het eerst sinds 2010 zijn nieuwe aanvragen voor particulier natuurbeheer weer mogelijk.

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunnen terreinbeherende organisaties, agrariërs en particuliere grondeigenaren een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur. Door de Rijksbezuinigingen op groen en de discussie rond het Natuurakkoord tussen de provincies en het Rijk, kon de provincie lange tijd geen nieuwe aanvragen voor particulier natuurbeheer honoreren. Dat kan vanaf nu weer wel. Gedeputeerde Bond: “Door het Natuurpact dat de provincies in september met staatssecretaris Dijksma hebben gesloten, komt er nu eindelijk een einde aan de jaren van onzekerheid. We kunnen nu weer meters maken, ook met particulier natuurbeheer. Daar is veel belangstelling voor, denk bijvoorbeeld aan de Ster van Loosdrecht en de Enge Wormer. Ik ben heel blij dat we deze mensen nu kunnen faciliteren.”

Alleen bestaand beheer binnen de EHS
GS continueren subsidie voor bestaand agrarisch natuur beheer. Nieuwe aanvragen voor agrarisch natuurbeheer zijn niet mogelijk en deze subsidie is alleen beschikbaar voor beheer binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS), met uitzondering van weidevogelbeheer.

Voorwaarden subsidieaanvragen
GS willen de samenwerking tussen kleine beheerders versterken en zo de samenhang in beheer vergroten. Natuurbeheerders met minder dan 75 ha beheergrond en agrarische beheerders, kunnen daarom niet meer zelfstandig subsidie aanvragen voor natuurbeheer, maar moeten dat gebundeld doen via een samenwerkingsverband.
Aanvragen voor subsidie lopen via de Dienst regelingen. Voor voortzetting van bestaand beheer kunnen aanvragen ingediend worden van 15 november tot en met 31 december 2013. Voor nieuw particulier natuurbeheer dienen aanvragen uiterlijk 30 juni 2014 te worden ingediend, met daarbij een advies van de Dienst Landelijk Gebied.

Subsidie voor de komende jaren
GS gaan een verplichting aan van in totaal ongeveer € 82 miljoen. Daarvan is voor de komende dertig jaar, jaarlijks € 1,5 miljoen beschikbaar voor functiewijziging (vooral nieuw particulier natuurbeheer): het omzetten van de bestemming van gronden naar natuur. Het verschil in waarde die dat veroorzaakt kan voor 85% gecompenseerd worden. Daarnaast komt de subsidie van het natuurbeheer door Staatsbosbeheer nu ook onder de SNL te vallen. GS stellen Staatsbosbeheer hiervoor voor de komende 6 jaar bijna € 4 miljoen per jaar beschikbaar. Voor het voortzetten van contacten voor natuurbeheer is € 2,5 miljoen beschikbaar en € 4,5 voor agrarisch weidevogelbeheer voor het jaar 2014. Verder stellen GS € 6 miljoen beschikbaar voor de inrichting van gronden waar de functie voor wijzigt.

Nog geen toeslag voor probleemgebieden
Probleemgebieden zijn gebieden met natuurlijke beperkingen zoals reliëf of hoge grondwaterstanden. GS verwachten begin 2014 te besluiten over toeslagen voor probleemgebieden als er duidelijkheid is over de (co)financiering daarvan door de Europese Unie. In de veenweiden kunnen agrariërs vaak een dergelijke toeslag aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van subsidies voor Natuur- en Landschapsbeheer: www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet