NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO wil zorgvuldige overgang van formatieplaatsen DLG naar provincies

11 okt 2013

De provincies willen op korte termijn met staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) afspraken maken over een zorgvuldige overgang per 1 januari 2015 van 400 formatieplaatsen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar de provincies. Dat is in 2011 al afgesproken in het Bestuursakkoord Natuur tussen het rijk en de provincies. Het afgelopen jaar heeft intensief overleg plaats gevonden tussen de staatssecretaris en de provincies over de toekomst van DLG. Ondanks de afspraken in het Bestuursakkoord Natuur heeft de staatsecretaris een nadere verkenning uitgevoerd naar alternatieven. De provincies hebben in dit proces steeds aangegeven een ‘verplichte winkelnering’ bij DLG als ongewenst te beschouwen.

De decentralisatie van (de uitvoering van) het natuurbeleid van rijk naar provincies is voor de provincies het uitgangspunt. Op basis van de deze verkenning heeft staatssecretaris Dijksma aan de provincies nadere voorstellen voorgelegd. Het bestuur van het IPO heeft helaas moeten constateren dat met deze voorstellen niet tegemoet is gekomen aan de voorwaarden die provincies hebben gesteld.Het IPO vindt dat er te harde garanties van provincies worden gevraagd voor verplichte winkelnering.

De voorstellen zijn daarom door het IPO-bestuur afgewezen. Het IPO wenst vast te houden aan het Bestuursakkoord Natuur. De overname van 400 fte. noodzaakt volgens het IPO tot een zorgvuldig proces. Deze afspraken zijn in de allereerste plaats in het belang van de medewerkers van de dienst. Zorgvuldigheid is ook gewenst voor de continuďteit van de uitvoering van het beleid. De provincies zien goede mogelijkheden bij de overname van 400 fte. tempo te houden in de uitvoering. Het IPO heeft hierover een href="http://www.ipo.nl/index.php/download_file/3043/5566/" target="_new">brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet