NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tijdelijk revolverend investeringskrediet voor snelle kavelruil

12 nov 2013

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een tijdelijk investeringskrediet om gewenste ruilverkavelingen op gang te brengen. Met dit krediet kunnen grondaankopen plaats vinden in primaire landbouwgebieden. De provincie ondersteunt al de Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG), die kavelruilen programmeert en begeleidt. Een betere verkaveling verbetert de concurentiepositie van de agrarische sector, die in belangrijke mate bijdraagt aan de Gelderse economie.

Trekker met ploeg in actie op een akker; bron provincie Gelderland'Het aankopen van strategische gronden is de smeerolie om kavelruilprocessen op gang te brengen. Samen met het ondersteunen van STEVIG dragen we zo bij aan een economisch sterke agrarische sector in Gelderland', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Provinciaal investeringskrediet
Gebiedspartijen zelf hebben niet de middelen en slagkracht om grondaankopen te doen, die van strategisch belang zijn voor een verkavelingsproces. De 15 miljoen wordt ingezet als voorfinanciering van deze grondaankopen. Het investeringskrediet is alleen hiervoor bedoeld en niet voor de aankoop van gebouwen. STEVIG adviseert de provincie over deze aankopen.

Belangrijke sector
De land- en tuinbouw genereren ruim 10 procent van het provinciaal inkomen en 10 procent van de werkgelegenheid. De huidige verkaveling in landbouwgebieden is verre van optimaal, waardoor de concurrentiepositie van de sector onder druk staat. Gebiedspartijen nemen het voortouw te nemen om vrijwillige kavelruil te starten. Hierbij volgt STEVIG een nieuwe gebiedsgerichte manier van verkavelen. Deze ondersteunt ondernemers en overheden om snel en goedkoop te komen tot een optimale combinatie van economisch rendabele landbouw, passend bij de opgaven van het gebied.

Ruilgronden
Ruilverkaveling is een terugkerende opgave. Om de gewenste ruilverkaveling te stimuleren is per jaar circa 100 hectare aan ruilgronden nodig. Na 3 jaar worden ruilgronden ook weer gefaseerd verkocht, zodat de netto-grondvoorraad op de provinciale balans maximaal 300 hectare bedraagt. Gedeputeerde Staten stellen voor een investeringskrediet van maximaal 15.000.000 euro beschikbaar te stellen. Provinciale Staten moeten nog instemmen met dit voorstel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet