NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland : investeren in groen is ook investeren in economie

14 nov 2013

De provincie Gelderland wil zorgvuldig omgaan met natuur en landschap en de middelen hiervoor efficiënt inzetten. Ook wil de provincie de samenleving meer betrekken bij natuur en landschap; inwoners en overheid zijn hiervoor samen verantwoordelijk. Investeren in natuur is investeren in het groene kapitaal én in economische groei.

Mensen wandelen op een bospad; bron provincie GelderlandNatuur en landschap zijn het groene kapitaal van Gelderland. Iedere dag levert de natuur ons onder andere voedsel, schoon water, schone lucht en ruimte om te ontspannen. De Gelderse natuur en landschap zijn een belangrijke inkomstenbron voor veel Gelderlanders. Het grote aantal recreanten dat kiest voor de Veluwe, Rivierenland en de Achterhoek geeft aan hoe belangrijk natuur en landschap zijn voor de Gelderse economie.

Samenwerken
In overleg met partners zoals gemeenten, waterschappen, landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties heeft de provincie bepaald waar natuur in Gelderland moet komen. Dit is vastgelegd in het Gelders Natuurnetwerk. Voor het inrichten en beheren van die natuur sluit de provincie contracten af met allerlei partners. Het gaat om de realisatie van ongeveer 400 hectare per jaar aan nieuwe natuur en het inrichten van ongeveer 600 hectare natuur. De provincie maakt ook afspraken over het beheer van nieuwe en bestaande natuur.

Begroting
Voor het beheer van bestaande natuur, het maken van nieuwe natuur en het beschermen van natuur is véél geld nodig. De provincie ontvangt jaarlijks van het Rijk een bijdrage voor beheer. Om natuur te beschermen tegen allerlei activiteiten, zoals doorsnijding door wegen en intensieve veehouderij starten provincies en Rijk in 2014 met het uitvoeren van PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof). Deze maatregelen zijn investeringen in de economie die bovendien schade aan natuur voorkomen. Economisch onderzoek toont aan dat invoering van de PAS landelijk circa 40.000 banen oplevert, waarvan 4.500 tot 5.500 in Gelderland.

Nieuwe financieringsmogelijkheden
Jaarlijks gaat de provincie 40 miljoen euro investeren in nieuwe natuur en het beheer ervan. Ook partners dragen bij. Dit kan zijn met geld of bijvoorbeeld in de vorm van grond waar natuur wordt gerealiseerd. Behalve deze investeringen blijven er ook nieuwe manieren nodig om daarmee in natuur en landschap te investeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet