NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor mens, water, landbouw en natuur in Gelderland

14 nov 2013

Provinciale Staten hebben 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma WaalWeelde. De provincie en haar partners werken in dit programma aan een veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal.

In 2013 is besloten om tot uitvoering te komen van de projecten FluviaTiel, Beuningse uiterwaarden, Oosterhoutse uiterwaarden, Stadswaard, Gendtse waarden en Loenensche buitenpolder. Met de betreffende gemeenten en andere betrokkenen worden afspraken gemaakt over benodigde vergunningen, zodat tot aanbesteding kan worden overgegaan.

FluviaTiel
FluviaTiel gaat over het ontwikkelen van een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefgebied tussen de haven en het Amsterdam-Rijnkanaal in Tiel-Oost. Met deze gebiedsontwikkeling worden drie vliegen in één klap geslagen:

- er ontstaat een uniek en duurzaam woon- en recreatiegebied
- de waterkerende werking van de dijk waarborgt de veiligheid. Dit is belangrijk bij toekomstige hoogwaterstanden van de Waal
- de bestaande kwelwateroverlast in Tiel-Oost wordt verminderd.

Beuningse uiterwaarden
In 2013 hebben Provinciale Staten middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het herinrichtingsplan. Centraal staat de meestromende nevengeul door de uiterwaard. Dit wordt gecombineerd met natuurontwikkeling, bijzondere woningbouw en recreatie.

Oosterhoutse uiterwaarden
Begin 2014 wordt de nevengeul onder de nieuwe stadsbrug in Nijmegen ‘De Oversteek’ doorgetrokken. Hierdoor wordt de geul beter zichtbaar.

Loenensche Buitenpolder
Het plan in de Loenensche Buitenpolder, gelegen in de gemeente Overbetuwe, voorziet in de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van het gebied en van de Waal(oevers). Waardevolle cultuurhistorische elementen in het gebied worden in ere hersteld. Het gaat onder andere om een veerstoep; een plek waar een veerpont kan aanmeren.
Stadswaard
De opgave voor het project Stadswaard is om een aantrekkelijk, stedelijk uitloopgebied vlakbij Nijmegen te ontwikkelen.

Gendtse waarden
Het project Gendtse waarden wil de ruimtelijke kwaliteit van de oeverwal, gelegen in de Gendtse Polder direct langs de Waal, vergroten. Dit is nu nog een ‘verrommeld’ gebied met verlaten (fabrieks)panden en verkeersonveilige wegen.

Beleef de Waal
Het project ‘Beleef de Waal’ heeft als doel de rivier dichter bij mensen te brengen. De provincie heeft een subsidieregeling vastgesteld voor projecten die het beleven van de Waal bevorderen, zoals Rondje Pontje. Dit is een samenwerkingsverband van lokale initiatieven voor duurzame vormen van recreatie en toerisme.

Verbetering ruimtelijke kwaliteit
De structuurvisie WaalWeelde West wordt in 2014 vastgesteld. In de structuurvisie zijn projecten opgenomen die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit in combinatie met nog meer ruimte voor de rivier. De verkenning naar een mogelijke hoogwatergeul Varik Heesselt gaat in 2014 verder. De minister van Infrastructuur en Milieu neemt in 2014 een beslissing over de locatie van de overnachtingshaven in Lobith.

Park Lingezegen is een groot nieuw landschapspark in aanleg voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Het biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. Medio 2014 is het grootste deel van het park gerealiseerd. In het park worden fiets/skeeler-, wandel- en ruiterpaden aangelegd. Verder komen er natuurelementen, laanbomen en andere groenvoorzieningen, parkmeubilair (zoals picknickplaatsen), bruggen en waterpartijen. Speciaal voor kinderen komt er een openlucht klaslokaal en een speelbos. In 2014 zijn de Nationale Boomfeestdag en de Landschapstriënnale in park Lingezegen.

Openbaar lichaam
Provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen en het waterschap Rivierenland werken nauw samen aan de aanleg van het park. Zij hebben het Openbaar Lichaam Park Lingezegen opgericht en met het Rijk samen 68,5 miljoen euro bijeengebracht voor het park. De provincie draagt bij met ruim 20 miljoen euro.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet