NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurpact overeind tijdens begrotingsdebat EZ

8 nov 2013

De afspraken uit het onlangs tussen rijk en provincies gesloten Natuurpact bleven overeind tijdens de begrotingsbehandeling van Economisch Zaken. Tijdens het debat dat tot gisternacht duurde bleek eens te meer dat Tweede Kamerleden zich nog altijd erg betrokken voelen bij de naar provincies gedecentraliseerde natuur- en landbouwdossiers. Kamerleden uitten hun wensen en zorgen richting staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA). Die kon niets anders dan consequent naar de provincies verwijzen.

Natuurnetwerk
De EHS, die tot Natuurnetwerk is omgedoopt, bleek tijdens de begrotingsbehandeling en een eerder gehouden VAO nog steeds een punt van zorg bij de Kamerleden. De staatssecretaris werd gevraagd of de doelen van de EHS wel worden gehaald en werd verzocht om met provincies hierover in gesprek te gaan. Dijksma gaf aan dat een hoogwaardige kwaliteit van het Netwerk centraal moet staan en kijkt dus minder naar het precieze aantal hectares. Ook voor de provincies is een robuust en kwalitatief hoogwaardig netwerk het doel.

Overheveling GLB -budget
Veel Kamerfracties vroegen aandacht voor het Gemeenschappelijk LandbouwBudget ( GLB ). Brussel biedt de mogelijkheid om maximaal 15% van het budget voor directe inkomenssteun aan agrariŽrs (pijler 1) over te hevelen naar het budget voor plattelandsontwikkeling (pijler 2). Stientje Van Veldhoven van D66 pleitte via een motie voor een maximale verschuiving van de eerste naar de tweede pijler. Zij wil hiermee vergroening en innovatie in het plattelandsbeleid realiseren. Dijksma gaf aan dat hier nog overleg over plaatsvindt met het IPO en ging er verder niet teveel op in.

PAS
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een belangrijk onderdeel van het Natuurpact dat rijk en provincies onlangs sloten. De PAS zorgt voor een vermindering van de stikstofbelasting in Natura-2000-gebieden en biedt daarnaast ontwikkelruimte voor bedrijven in die gebieden. Volgens een onderzoek in opdracht van het IPO kan de PAS 40.000 extra banen opleveren. De Kamer wil dan ook dat deze snel wordt ingevoerd. Dijksma en het IPO willen dat ook, maar een zorgvuldig proces is belangrijk. Naar verwachting zal de PAS in de loop van 2014 in alle provincies in werking treden.

Jonge boeren
De ChristenUnie sprong in de bres voor jonge agrariŽrs. Carla Dik-Faber wil dat een investeringsregeling voor deze groep op de begroting van EZ blijft staan. Zij wil de uitvoering van de regeling dus niet over laten aan de 12 provincies. Dijksma ontraadde een motie van Dik-Faber hierover. Volgens Dijksma zullen provincies het plattelandsontwikkelingsbudget ( POP -gelden) hiervoor inzetten.

bron:IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet